APP下载
反馈
7.3 衔接(1)
1430 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(101)
   自动播放
   [1] 1.1 什么是语言?
   2059播放
   07:04
   [2] 1.2 符号的种类
   1038播放
   09:10
   [3] 1.3 语言符号的任意性与理据性(...
   1923播放
   05:36
   [4] 1.3 语言符号的任意性与理据性(...
   912播放
   05:32
   [5] 1.4 语言符号的三角与四面模式
   1353播放
   09:39
   [6] 讨论题-2 (上)
   1164播放
   05:31
   [7] 讨论题-2 (下)
   1444播放
   05:31
   [8] 1.5 语言的多样性与语言接触(上...
   951播放
   05:38
   [9] 1.5 语言的多样性与语言接触(下...
   1592播放
   05:34
   [10] 1.6 德语语言特点与发展趋势(上...
   1211播放
   06:05
   [11] 1.6 德语语言特点与发展趋势(下...
   665播放
   06:07
   [12] 1.7 缤纷多彩的德语语言学(上)
   1100播放
   05:31
   [13] 1.7 缤纷多彩的德语语言学(下)
   1238播放
   05:31
   [14] 1.8 德国语言学教授Armin ...
   1423播放
   05:38
   [15] 1.8 德国语言学教授Armin ...
   1321播放
   05:43
   [16] 2.1 语音学
   1018播放
   08:31
   [17] 2.2 辅音的发音(上)
   1324播放
   07:39
   [18] 2.2 辅音的发音(下)
   755播放
   07:44
   [19] 2.3 元音的发音(上)
   679播放
   05:21
   [20] 2.3 元音的发音(下)
   991播放
   05:24
   [21] 2.4 音节(上)
   539播放
   06:11
   [22] 2.4 音节(下)
   1531播放
   06:14
   [23] 2.5 音位(上)
   1466播放
   05:43
   [24] 2.5 音位(下)
   768播放
   05:47
   [25] 2.6 音位变体
   995播放
   09:57
   [26] 2.7 秦龙老师访谈(上)
   815播放
   06:42
   [27] 2.7 秦龙老师访谈(下)
   901播放
   06:40
   [28] 3.1 什么是形态学?
   579播放
   09:00
   [29] 3.2 什么是词?
   1077播放
   07:41
   [30] 3.3 语素和语素的切分(上)
   1390播放
   06:43
   [31] 3.3 语素和语素的切分(下)
   831播放
   06:43
   [32] 3.4 屈折变化
   967播放
   08:10
   [33] 3.5 复合法
   1151播放
   08:57
   [34] 3.6 派生法(上)
   1058播放
   05:16
   [35] 3.6 派生法(下)
   784播放
   05:13
   [36] 3.7 其他构词法
   889播放
   06:57
   [37] 3.8 刘磊老师访谈
   1019播放
   09:19
   [38] 3.9 直播课:德语词汇习得策略(...
   1437播放
   20:07
   [39] 3.9 直播课:德语词汇习得策略(...
   666播放
   20:16
   [40] 3.9 直播课:德语词汇习得策略(...
   1561播放
   19:59
   [41] 4.1 句子与句法学
   1401播放
   05:14
   [42] 4.2 句法范畴
   934播放
   07:22
   [43] 4.3 句法测试
   980播放
   07:14
   [44] 4.4 句法功能
   1522播放
   06:31
   [45] 4.5 句子的分类
   1240播放
   09:45
   [46] 4.6.短语的构成和分类(1):名...
   529播放
   09:33
   [47] 4.7 短语的构成和分类(2):介...
   879播放
   08:07
   [48] 4.8 句场模式(上)
   1453播放
   05:08
   [49] 4.8 句场模式(下)
   1005播放
   05:14
   [50] 4.9 配价理论(上)
   662播放
   05:09
   [51] 4.9 配价理论(下)
   1436播放
   05:14
   [52] 4.10 直接成分分析
   1137播放
   07:28
   [53] 5.1 传统语义观
   1183播放
   08:08
   [54] 5.2 认知语义观
   887播放
   07:29
   [55] 5.3 语义与文化(上)
   1354播放
   05:33
   [56] 5.3 语义与文化(下)
   1292播放
   05:31
   [57] 5.4 语义特征分析法
   1412播放
   07:07
   [58] 5.5 语义原型分析法(上)
   1330播放
   05:08
   [59] 5.5 语义原型分析法(下)
   707播放
   05:13
   [60] 5.6 一词多义(上)
   859播放
   07:19
   [61] 5.6 一词多义(下)
   1218播放
   07:20
   [62] 5.7 同音同形异义(上)
   1278播放
   05:56
   [63] 5.7 同音同形异义(下)
   1063播放
   06:00
   [64] 5.8 同义与反义关系
   1136播放
   09:56
   [65] 6.1 语用转向、语言行为与语境
   1516播放
   09:05
   [66] 6.2 指示词
   1309播放
   08:06
   [67] 6.3 言语行为理论(上)
   1254播放
   06:59
   [68] 6.3 言语行为理论(下)
   769播放
   06:56
   [69] 6.4 言语行为分类(上)
   1127播放
   07:53
   [70] 6.4 言语行为分类(下)
   1212播放
   07:51
   [71] 6.5 会话合作原则(上)
   1150播放
   05:02
   [72] 6.5 会话合作原则(下)
   1106播放
   05:02
   [73] 6.6 隐涵
   1319播放
   09:54
   [74] 6.7 隐涵、预设、蕴涵与重言式(...
   1000播放
   06:11
   [75] 6.7 隐涵、预设、蕴涵与重言式(...
   1496播放
   06:13
   [76] 6.8 德国教授Szurawitz...
   1269播放
   09:03
   [77] 6.8 德国教授Szurawitz...
   1203播放
   09:04
   [78] 6.9 讲座:社会语言学研究面面观...
   1168播放
   18:31
   [79] 6.9 讲座:社会语言学研究面面观...
   691播放
   18:41
   [80] 6.9 讲座:社会语言学研究面面观...
   705播放
   18:24
   [81] 7.1 篇章语言学概况
   880播放
   06:11
   [82] 7.2 篇章性
   1088播放
   08:02
   [83] 7.3 衔接(1)
   1430播放
   待播放
   [84] 7.4 衔接(2)
   981播放
   06:49
   [85] 7.5 连贯
   1386播放
   08:41
   [86] 7.6 篇章功能的指示标记
   914播放
   04:40
   [87] 7.7 篇章功能的分类
   1113播放
   08:06
   [88] 7.8 篇章类型的划分
   1071播放
   09:28
   [89] 7.9 篇章分析
   902播放
   06:34
   [90] 7.10 德国教授Szurawit...
   957播放
   09:18
   [91] 7.10 德国教授Szurawit...
   1013播放
   09:18
   [92] 8.1 定量和定性研究
   808播放
   06:45
   [93] 8.2 问卷调查
   663播放
   08:27
   [94] 8.3 语料库语言学研究方法
   1159播放
   08:20
   [95] 8.4 如何撰写德语语言学论文开题...
   1067播放
   05:36
   [96] 8.4 如何撰写德语语言学论文开题...
   1211播放
   05:42
   [97] 8.5 如何撰写德语语言学论文开题...
   1452播放
   06:49
   [98] 8.5 如何撰写德语语言学论文开题...
   1540播放
   06:48
   [99] 8.6 德语专业学位论文体例规范(...
   1463播放
   05:13
   [100] 8.6 德语专业学位论文体例规范(...
   665播放
   05:19
   [101] 8.7 德国语言学教授Armin ...
   1026播放
   07:39
   为你推荐
   34:51
   9.3.2 一元一次不等式组解法综...
   6309播放
   00:59
   人身上自带的“通便”穴,每天都可以...
   715播放
   06:02
   知识点三:地图投影的选择及应用(上...
   992播放
   06:00
   8.1 假设检验的基本原理(下)
   1086播放
   12:05
   拯救人类or毁灭人类?MOSS的真...
   1329播放
   18:12
   小学语文名师何捷公开课合集(26)...
   836播放
   10:27
   元素周期表-人教版化学必修2(下)
   2291播放
   29:21
   【乔丹·彼得森:人生十二法则】人生...
   3094播放
   07:00
   “引力波”证明引力不是力
   1365播放
   12:30
   25-25-1蚁群算法-字幕版(中...
   835播放
   04:57
   把鸡蛋液倒入滚烫开水中,出锅瞬间变...
   1027播放
   03:56
   炖牛肉时,记住不要直接炖,做好这两...
   1041播放
   10:36
   第5单元 语文园地五(下)
   2235播放