APP下载
反馈
初一数学-七年级数学-上册-下册-7年级数学全册-初中数学同步新课【零基础】7年级数学全册-预习篇-...(下)
1916 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(147)
   自动播放
   [1] 1.1 正数和负数(上)
   1.9万播放
   07:08
   [2] 1.1 正数和负数(下)
   2417播放
   07:13
   [3] 1.2.1 有理数(上)
   2403播放
   05:37
   [4] 1.2.1 有理数(下)
   1568播放
   05:43
   [5] 1.2.2 数轴(上)
   1849播放
   07:43
   [6] 1.2.2 数轴(下)
   1652播放
   07:46
   [7] 1.2.3 相反数(上)
   1653播放
   07:38
   [8] 1.2.3 相反数(下)
   1574播放
   07:38
   [9] 1.2.4 绝对值 (第1课时)...
   2329播放
   07:32
   [10] 1.2.4 绝对值 (第1课时)...
   1475播放
   07:31
   [11] 1.2.4 绝对值 (第2课时...
   1677播放
   13:56
   [12] 1.2.4 绝对值 (第2课时...
   1836播放
   13:57
   [13] 1.2.4 绝对值 (第2课时...
   1561播放
   13:56
   [14] 1.2.4 绝对值 (第2课时...
   966播放
   13:53
   [15] 1.3.1 有理数的加法 (第...
   2134播放
   13:49
   [16] 1.3.1 有理数的加法 (第...
   1394播放
   13:52
   [17] 1.3.1 有理数的加法 (第...
   2090播放
   07:50
   [18] 1.3.1 有理数的加法 (第...
   1335播放
   07:53
   [19] 1.3.2 有理数的减法 (第...
   2100播放
   06:03
   [20] 1.3.2 有理数的减法 (第...
   1427播放
   06:07
   [21] 1.3.2 有理数的减法 (第2...
   1078播放
   11:39
   [22] 1.3.2 有理数的减法 (第2...
   1648播放
   11:45
   [23] 1.4.1 有理数的乘法(第1课...
   1883播放
   09:00
   [24] 1.4.1 有理数的乘法(第1课...
   1687播放
   09:04
   [25] 1.4.1 有理数的乘法(第2课...
   1497播放
   13:37
   [26] 1.4.1 有理数的乘法(第2课...
   1090播放
   13:44
   [27] 1.4.2 有理数的除法 (第...
   1159播放
   08:05
   [28] 1.4.2 有理数的除法 (第...
   1263播放
   08:05
   [29] 1.4.2 有理数的除法 (第...
   951播放
   05:39
   [30] 1.4.2 有理数的除法 (第...
   1709播放
   05:38
   [31] 1.5.1 乘方 (第1课时)(...
   1663播放
   07:42
   [32] 1.5.1 乘方 (第1课时)(...
   1926播放
   07:42
   [33] 1.5.1 乘方 (第2课时)...
   1814播放
   05:28
   [34] 1.5.1 乘方 (第2课时)...
   1832播放
   05:30
   [35] 1.5.2 科学记数法(上)
   2079播放
   06:00
   [36] 1.5.2 科学记数法(下)
   1260播放
   06:07
   [37] 1.5.3 近似数(上)
   1838播放
   07:20
   [38] 1.5.3 近似数(下)
   1379播放
   07:28
   [39] 2.1 整式(第1课时)(上)
   2059播放
   08:46
   [40] 2.1 整式(第1课时)(下)
   1663播放
   08:44
   [41] 2.1 整式(第2课时)(上)
   1644播放
   08:23
   [42] 2.1 整式(第2课时)(下)
   1212播放
   08:26
   [43] 2.2 整式的加减 (第1课时...
   1488播放
   13:03
   [44] 2.2 整式的加减 (第1课时...
   1733播放
   13:04
   [45] 2.2 整式的加减 (第2课时...
   1527播放
   12:55
   [46] 2.2 整式的加减 (第2课时...
   1936播放
   12:53
   [47] 3.1.1 一元一次方程(上)
   3185播放
   09:24
   [48] 3.1.1 一元一次方程(下)
   2276播放
   09:23
   [49] 3.1.2 等式的性质(上)
   1439播放
   09:53
   [50] 3.1.2 等式的性质(下)
   1307播放
   09:54
   [51] 3.2 解一元一次方程(1)——...
   1327播放
   05:31
   [52] 3.2 解一元一次方程(1)——...
   1906播放
   05:36
   [53] 3.2 解一元一次方程(2)——...
   1789播放
   06:36
   [54] 3.2 解一元一次方程(2)——...
   1318播放
   06:37
   [55] 3.3 解一元一次方程(3)——...
   1576播放
   07:27
   [56] 3.3 解一元一次方程(3)——...
   1367播放
   07:30
   [57] 3.3 解一元一次方程(4)——...
   2349播放
   07:36
   [58] 3.3 解一元一次方程(4)——...
   2193播放
   07:37
   [59] 3.4 实际问题与一元一次方程(...
   2474播放
   07:01
   [60] 3.4 实际问题与一元一次方程(...
   1746播放
   06:58
   [61] 3.4 实际问题与一元一次方程 ...
   1656播放
   11:09
   [62] 3.4 实际问题与一元一次方程 ...
   2191播放
   11:13
   [63] 4.1.1 立体图形与平面图形(...
   855播放
   04:08
   [64] 4.1.1 立体图形与平面图形(...
   2171播放
   05:27
   [65] 4.1.1 立体图形与平面图形(...
   1273播放
   05:27
   [66] 4.1.1 立体图形与平面图形(...
   577播放
   07:16
   [67] 4.1.2 点、线、面、体(上)
   1785播放
   05:56
   [68] 4.1.2 点、线、面、体(下)
   1005播放
   06:01
   [69] 4.2 直线、射线、线段 (第1...
   1203播放
   09:29
   [70] 4.2 直线、射线、线段 (第1...
   1147播放
   09:30
   [71] 4.2 直线、射线、线段(第2课...
   1524播放
   10:09
   [72] 4.2 直线、射线、线段(第2课...
   1263播放
   10:07
   [73] 4.3.1 角(上)
   1837播放
   14:53
   [74] 4.3.1 角(下)
   1546播放
   14:53
   [75] 4.3.2 角的比较与运算 (...
   2091播放
   07:14
   [76] 4.3.2 角的比较与运算 (...
   1464播放
   07:13
   [77] 4.3.2 角的比较与运算 (...
   1357播放
   07:46
   [78] 4.3.2 角的比较与运算 (...
   1206播放
   07:51
   [79] 4.3.3 余角和补角(第1节)...
   1119播放
   08:42
   [80] 4.3.3 余角和补角(第1节)...
   1322播放
   08:44
   [81] 4.3.3 余角和补角 (第2...
   1924播放
   06:02
   [82] 4.3.3 余角和补角 (第2...
   1827播放
   06:10
   [83] 5.1.1 相交线(上)
   2511播放
   08:09
   [84] 5.1.1 相交线(下)
   1596播放
   08:14
   [85] 5.1.2 垂线(上)
   1666播放
   09:23
   [86] 5.1.2 垂线(下)
   1405播放
   09:26
   [87] 5.1.3同位角、内错角、同旁内角...
   1898播放
   10:20
   [88] 5.1.3同位角、内错角、同旁内角...
   2029播放
   10:24
   [89] 5.2.1 平行线(上)
   2189播放
   06:38
   [90] 5.2.1 平行线(下)
   2156播放
   06:44
   [91] 5.2.2 平行线的判定(1)(上...
   2162播放
   11:26
   [92] 5.2.2 平行线的判定(1)(下...
   1702播放
   11:28
   [93] 5.2.2 平行线的判定(2)(上...
   1076播放
   09:29
   [94] 5.2.2 平行线的判定(2)(下...
   1708播放
   09:32
   [95] 5.3.1 平行线的性质(上)
   1376播放
   07:19
   [96] 5.3.1 平行线的性质(下)
   1116播放
   07:21
   [97] 5.3.1 平行线的性质(上)
   1090播放
   07:19
   [98] 5.3.1 平行线的性质(下)
   1555播放
   07:21
   [99] 5.3.2命题、定理、证明(上)
   2064播放
   07:34
   [100] 5.3.2命题、定理、证明(下)
   1864播放
   07:37
   [103] 6.1 算术平方根(上)
   2019播放
   10:42
   [104] 6.1 算术平方根(下)
   1616播放
   10:46
   [105] 6.2 平方根(上)
   1463播放
   07:13
   [106] 6.2 平方根(下)
   1986播放
   07:09
   [107] 6.2 立方根(上)
   1674播放
   10:29
   [108] 6.2 立方根(下)
   1390播放
   10:27
   [113] 7.1.1 有序数对
   994播放
   09:58
   [114] 7.1.2平面直角坐标系(1)(上...
   2106播放
   14:48
   [115] 7.1.2平面直角坐标系(1)(下...
   1069播放
   14:53
   [116] 7.2.1 用坐标表示地理位置(上...
   1303播放
   05:28
   [117] 7.2.1 用坐标表示地理位置(下...
   1512播放
   05:31
   [118] 7.2.2用坐标表示平移(上)
   1896播放
   06:10
   [119] 7.2.2用坐标表示平移(下)
   1534播放
   06:10
   [120] 8.1 二元一次方程组~(上)
   2147播放
   07:58
   [121] 8.1 二元一次方程组~(下)
   1673播放
   08:02
   [122] 8.2 代入消元法──二元一次方程...
   2153播放
   13:11
   [123] 8.2 代入消元法──二元一次方程...
   1546播放
   13:12
   [124] 8.2 加减消元法──二元一次方程...
   2017播放
   12:34
   [125] 8.2 加减消元法──二元一次方程...
   1072播放
   12:38
   [126] 8.3实际问题与二元一次方程组(上...
   2279播放
   09:25
   [127] 8.3实际问题与二元一次方程组(下...
   2138播放
   09:21
   [128] 8.4 三元一次方程组解法举例(上...
   1618播放
   10:11
   [129] 8.4 三元一次方程组解法举例(中...
   1432播放
   10:16
   [130] 8.4 三元一次方程组解法举例(下...
   1197播放
   10:05
   [131] 8.4 三元一次方程组解法举例(上...
   1106播放
   10:11
   [132] 8.4 三元一次方程组解法举例(中...
   1249播放
   10:20
   [133] 8.4 三元一次方程组解法举例(下...
   1156播放
   10:05
   [134] 9.1.1不等式及其解集(上)
   2062播放
   06:16
   [135] 9.1.1不等式及其解集(下)
   1485播放
   06:20
   [136] 9.1.2 不等式的性质(上)
   651播放
   11:27
   [137] 9.1.2 不等式的性质(下)
   861播放
   11:29
   [138] 9.2 一元一次不等式(上)
   1459播放
   07:35
   [139] 9.2 一元一次不等式(下)
   2298播放
   07:39
   [140] 9.3一元一次不等式组(上)
   1920播放
   06:47
   [141] 9.3一元一次不等式组(下)
   1126播放
   06:45
   [142] 10.1统计调查(1)(上)
   1306播放
   07:09
   [143] 10.1统计调查(1)(下)
   1829播放
   07:14
   [144] 10.1统计调查(2)(上)
   1695播放
   08:47
   [145] 10.1统计调查(2)(下)
   1710播放
   08:47
   [146] 10.2 直方图(上)
   1819播放
   11:41
   [147] 10.2 直方图(下)
   1575播放
   11:46
   为你推荐
   05:10
   【人教版】初一数学下册七年级数学(...
   1889播放
   01:54
   初中数学培优题,看着挺难,其实方法...
   1005播放
   01:25
   初中数学培优:根式化简,当你还在想...
   1569播放
   06:12
   小学数学,虽然只是一道加法题,却让...
   1026播放
   04:25
   六年级思维数学,班上无人做对,难度...
   3807播放
   03:10
   小学数学应用题,求小学的上课时间,...
   1717播放
   21:31
   【初二语文八年级下册 【2020人...
   1.7万播放
   06:08
   初中数学题,多数学生说太难了,怎么...
   1417播放
   02:16
   初中几何:BD=CD,求∠C=?很...
   1378播放
   03:52
   小学奥数找规律:20,21,22,...
   1478播放