APP下载
反馈
4.6 猪圆环病毒感染(上)
1450 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(77)
   自动播放
   [1] 1.1 动物传染病(上)
   9370播放
   07:40
   [2] 1.1 动物传染病(下)
   1375播放
   07:39
   [3] 2.1 生物安全(上)
   2548播放
   06:16
   [4] 2.1 生物安全(下)
   1694播放
   06:16
   [5] 2.2 检疫(上)
   2249播放
   05:52
   [6] 2.2 检疫(下)
   821播放
   05:57
   [7] 2.3 疫苗接种和药物预防(上)
   2431播放
   07:30
   [8] 2.3 疫苗接种和药物预防(下)
   1573播放
   07:30
   [9] 3.1 痘病(上)
   2545播放
   06:08
   [10] 3.1 痘病(下)
   1609播放
   06:14
   [11] 3.2 口蹄疫
   2837播放
   10:00
   [12] 3.3 流行性感冒(上)
   1772播放
   08:52
   [13] 3.3 流行性感冒(下)
   1630播放
   08:57
   [14] 3.4 狂犬病(上)
   2319播放
   05:25
   [15] 3.4 狂犬病(下)
   1276播放
   05:27
   [16] 3.5 大肠杆菌病(上)
   2494播放
   07:43
   [17] 3.5 大肠杆菌病(下)
   1340播放
   07:48
   [18] 3.6 沙门菌病(上)
   1970播放
   08:13
   [19] 3.6 沙门菌病(下)
   751播放
   08:10
   [20] 3.6 沙门菌病
   1601播放
   02:25
   [21] 3.7 巴氏杆菌病(上)
   1637播放
   05:19
   [22] 3.7 巴氏杆菌病(下)
   1380播放
   05:18
   [23] 3.7 巴氏杆菌病(上)
   1363播放
   10:17
   [24] 3.7 巴氏杆菌病(下)
   1140播放
   10:19
   [25] 3.8 布鲁氏菌病(上)
   1285播放
   05:14
   [26] 3.8 布鲁氏菌病(下)
   1365播放
   05:13
   [27] 3.8 布鲁氏菌病
   1470播放
   06:35
   [28] 3.9 结核病
   1796播放
   09:29
   [29] 3.10 链球菌病(上)
   1416播放
   07:23
   [30] 3.10 链球菌病(下)
   913播放
   07:26
   [31] 4.1 猪瘟(上)
   2252播放
   06:35
   [32] 4.1 猪瘟(下)
   873播放
   06:32
   [33] 4.3 猪伪狂犬病(上)
   1879播放
   05:06
   [34] 4.3 猪伪狂犬病(下)
   1370播放
   05:11
   [35] 4.4 猪繁殖与呼吸综合征(上)
   1425播放
   07:41
   [36] 4.4 猪繁殖与呼吸综合征(下)
   1307播放
   07:44
   [37] 4.5 猪腹泻病(上)
   1607播放
   08:24
   [38] 4.5 猪腹泻病(下)
   1455播放
   08:27
   [39] 4.6 猪圆环病毒感染(上)
   1450播放
   待播放
   [40] 4.6 猪圆环病毒感染(下)
   1220播放
   05:07
   [41] 4.7 猪丹毒(上)
   1793播放
   08:36
   [42] 4.7 猪丹毒(下)
   688播放
   08:32
   [43] 4.8 支原体病(上)
   1867播放
   06:26
   [44] 4.8 支原体病(下)
   724播放
   06:27
   [45] 4.9 猪接触传染性胸膜肺炎(上)
   2000播放
   05:37
   [46] 4.9 猪接触传染性胸膜肺炎(下)
   920播放
   05:34
   [47] 4.10 猪副猪嗜血杆菌病
   1757播放
   08:39
   [48] 5.1 牛病毒性腹泻-黏膜病(上)
   1065播放
   08:48
   [49] 5.1 牛病毒性腹泻-黏膜病(下)
   746播放
   08:46
   [50] 5.2 小反刍兽疫(上)
   1382播放
   06:52
   [51] 5.2 小反刍兽疫(下)
   544播放
   06:57
   [52] 5.3 羊梭菌性疾病(上)
   1478播放
   10:15
   [53] 5.3 羊梭菌性疾病(下)
   744播放
   10:17
   [54] 6.1 新城疫(上)
   1795播放
   08:06
   [55] 6.1 新城疫(下)
   1167播放
   08:05
   [56] 6.1 新城疫(上)
   1847播放
   09:55
   [57] 6.1 新城疫(下)
   889播放
   09:54
   [58] 6.2 传染性支气管炎(上)
   1333播放
   05:49
   [59] 6.2 传染性支气管炎(下)
   1463播放
   05:45
   [60] 6.3 传染性喉气管炎
   1394播放
   09:57
   [61] 6.4 马立克氏病(上)
   1863播放
   08:26
   [62] 6.4 马立克氏病(下)
   1530播放
   08:33
   [63] 6.4 马立克氏病(上)
   900播放
   07:34
   [64] 6.4 马立克氏病(下)
   1392播放
   07:39
   [65] 6.5 传染性法氏囊病(上)
   809播放
   05:58
   [66] 6.5 传染性法氏囊病(下)
   894播放
   06:03
   [67] 6.6 禽腺病毒感染(上)
   1743播放
   06:02
   [68] 6.6 禽腺病毒感染(下)
   1374播放
   06:01
   [69] 6.7 禽白血病(上)
   1441播放
   06:17
   [70] 6.7 禽白血病(下)
   838播放
   06:15
   [71] 6.8 鸭瘟
   1136播放
   06:31
   [72] 6.9 鸭病毒性肝炎
   1349播放
   07:41
   [73] 6.10 水禽细小病毒病(上)
   1343播放
   05:44
   [74] 6.10 水禽细小病毒病(下)
   758播放
   05:49
   [75] 6.11 鸭坦布苏病毒病
   1429播放
   06:55
   [76] 6.12 鸭传染性浆膜炎
   932播放
   07:42
   [77] 6.13 禽曲霉菌病
   1763播放
   06:05
   为你推荐
   00:43
   经常烂嘴唇竟然是感染了病毒
   1441播放
   02:31
   一旦感染,一生相随,病毒长期潜伏在...
   742播放
   03:52
   感染HPV病毒以后,还能发生关系吗...
   1197播放
   10:39
   10分钟看完《热头骨》,诡异病毒通...
   2967播放
   02:07
   女人不小心被一根别人别人用过的针管...
   1617播放
   03:51
   感染后免疫系统是如何与病毒厮杀的
   8605播放
   00:28
   提醒!感染人呼吸道合胞病毒不要自行...
   672播放
   07:32
   【免疫学与病原生物学】9.2 常见...
   598播放
   05:23
   9-4 病毒内容:原生广告的情绪传...
   2034播放
   01:16
   重要提醒,病毒一定要格外注意
   1221播放
   01:33
   已经感染了HPV病毒,还有必要打宫...
   1462播放
   12:22
   八年级上 第五单元 第五章 病毒(...
   1240播放
   11:24
   微专题--病毒专题(下)
   753播放