APP下载
反馈
5.7 使用STC-ISP软件下载可执行程序到单片机(上)
1300 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(166)
   自动播放
   [1] 1.1-1.3 单片机的概念、发展...
   4358播放
   05:18
   [2] 1.1-1.3 单片机的概念、发展...
   1830播放
   05:23
   [3] 1.4 单片机的应用领域及发展趋势...
   1181播放
   05:26
   [4] 1.4 单片机的应用领域及发展趋势...
   1227播放
   05:29
   [5] 2.1 单片机的基本组成
   1423播放
   07:16
   [6] 2.2 80C51单片机的引脚功...
   1411播放
   06:35
   [7] 2.2 80C51单片机的引脚功...
   1355播放
   06:31
   [8] 2.3 80C51 CPU的结构和...
   790播放
   05:25
   [9] 2.3 80C51 CPU的结构和...
   858播放
   05:24
   [10] 2.4 存储器结构和地址空间
   1140播放
   06:11
   [11] 2.5-2.6 布尔(位)处理机...
   647播放
   04:04
   [12] 3.1 指令的分类、格式及使用符...
   1031播放
   04:35
   [13] 3.2 寻址方式及寻址空间(上)
   636播放
   05:36
   [14] 3.2 寻址方式及寻址空间(下)
   1344播放
   05:42
   [15] 3.3 各类指令-数据传送类指令(...
   612播放
   05:04
   [16] 3.3 各类指令-数据传送类指令(...
   1437播放
   05:08
   [17] 3.3 各类指令-算术运算类指令
   1104播放
   08:50
   [18] 3.3 各类指令-逻辑运算类指令
   1418播放
   05:03
   [19] 3.3 各类指令-控制转移类指令
   1136播放
   09:33
   [20] 3.3 各类指令-布尔(位)操作类...
   1089播放
   03:57
   [21] 4.1 并行I/O接口
   904播放
   09:04
   [22] 4.1 并行I/O接口
   1108播放
   06:42
   [23] 4.1 并行I/O接口
   1202播放
   05:59
   [24] 4.1 并行I/O接口
   1174播放
   07:43
   [25] 4.1 并行I/O接口
   911播放
   05:15
   [26] 4.2 定时器/计数器——概述
   1546播放
   09:11
   [27] 4.2 定时器/计数器——定时器/...
   1338播放
   07:00
   [28] 4.2 定时器/计数器——定时器/...
   952播放
   08:18
   [29] 4.2 定时器/计数器-定时器/计...
   843播放
   09:32
   [30] 4.2 定时器/计数器-定时器/计...
   1073播放
   06:55
   [31] 4.2 定时器/计数器-定时器/计...
   1092播放
   09:22
   [32] 4.2 定时器/计数器-定时器/计...
   557播放
   07:51
   [33] 4.2 定时器/计数器-定时器/计...
   639播放
   05:43
   [34] 4.3 串行口
   1135播放
   08:25
   [35] 4.3 串行口
   941播放
   03:34
   [36] 4.3 串行口
   1328播放
   04:27
   [37] 4.3 串行口
   568播放
   04:27
   [38] 4.3 串行口
   1227播放
   05:11
   [39] 4.3 串行口
   1343播放
   03:37
   [40] 4.3 串行口
   1196播放
   09:39
   [41] 4.3 串行口
   1095播放
   06:11
   [42] 4.3 串行口
   1294播放
   05:34
   [43] 4.4 中断系统
   1010播放
   07:23
   [44] 4.4 中断系统(上)
   872播放
   07:00
   [45] 4.4 中断系统(下)
   840播放
   07:00
   [46] 4.4 中断系统(上)
   746播放
   05:36
   [47] 4.4 中断系统(下)
   606播放
   05:38
   [48] 4.4 中断系统
   1473播放
   06:48
   [49] 5.1 单片机程序语言 5.2 ...
   1188播放
   08:15
   [50] 5.3 汇编语言程序设计(1)(上...
   1587播放
   05:37
   [51] 5.3 汇编语言程序设计(1)(下...
   1386播放
   05:34
   [52] 5.3 汇编语言程序设计(1)(上...
   1021播放
   05:11
   [53] 5.3 汇编语言程序设计(1)(下...
   914播放
   05:16
   [54] 5.3 汇编语言程序设计(1)
   1290播放
   04:50
   [55] 5.3 汇编语言程序设计(2)
   636播放
   09:15
   [56] 5.3 汇编语言程序设计(2)(上...
   827播放
   05:44
   [57] 5.3 汇编语言程序设计(2)(下...
   691播放
   05:45
   [58] 5.3 汇编语言程序设计(2)(上...
   1260播放
   05:42
   [59] 5.3 汇编语言程序设计(2)(下...
   1038播放
   05:41
   [60] 5.3 汇编语言程序设计(2)
   981播放
   09:43
   [61] 5.3 汇编语言程序设计(2)(上...
   1414播放
   05:31
   [62] 5.3 汇编语言程序设计(2)(下...
   1495播放
   05:37
   [63] 5.3 汇编语言程序设计(2)(上...
   1029播放
   05:53
   [64] 5.3 汇编语言程序设计(2)(下...
   650播放
   05:51
   [65] 5.4 Keil C51单片机集成...
   725播放
   07:37
   [66] 5.4 Keil C51单片机集成...
   861播放
   07:35
   [67] 5.4 Keil C51单片机集成...
   1225播放
   08:36
   [68] 5.4 Keil C51单片机集成...
   1377播放
   08:38
   [69] 5.5 C51程序设计举例(1)
   908播放
   08:22
   [70] 5.5 C51程序设计举例(1)...
   839播放
   05:16
   [71] 5.5 C51程序设计举例(1)...
   1578播放
   05:18
   [72] 5.5 C51程序设计举例(1)...
   1509播放
   06:02
   [73] 5.5 C51程序设计举例(1)...
   1011播放
   06:10
   [74] 5.5 C51程序设计举例(1)...
   623播放
   05:47
   [75] 5.5 C51程序设计举例(1)...
   1027播放
   05:44
   [76] 5.5 C51程序设计举例(1)
   1128播放
   06:28
   [77] 5.5 C51程序设计举例(2)(...
   1136播放
   05:41
   [78] 5.5 C51程序设计举例(2)(...
   1064播放
   05:41
   [79] 5.5 C51程序设计举例(2)
   726播放
   06:56
   [80] 5.5 C51程序设计举例(2)
   1257播放
   09:50
   [81] 5.6 Proteus虚拟仿真技...
   1378播放
   05:56
   [82] 5.6 Proteus虚拟仿真技...
   855播放
   06:01
   [83] 5.6 Proteus虚拟仿真技...
   622播放
   07:08
   [84] 5.6 Proteus虚拟仿真技...
   1142播放
   05:03
   [85] 5.6 Proteus虚拟仿真技...
   1407播放
   05:00
   [86] 5.6 Proteus虚拟仿真技...
   1293播放
   08:33
   [87] 5.7 使用STC-ISP软件下载...
   1300播放
   待播放
   [88] 5.7 使用STC-ISP软件下载...
   530播放
   05:21
   [89] 5.8 Keil C51单片机集...
   567播放
   05:57
   [90] 5.8 Keil C51单片机集...
   852播放
   06:00
   [91] 6.1 并行扩展(上)
   807播放
   10:07
   [92] 6.1 并行扩展(下)
   1169播放
   10:09
   [93] 6.1 并行扩展
   1314播放
   08:19
   [94] 6.1 并行扩展
   1476播放
   09:11
   [95] 6.1 并行扩展
   942播放
   05:36
   [96] 6.1 并行扩展(上)
   691播放
   05:59
   [97] 6.1 并行扩展(下)
   1451播放
   05:57
   [98] 6.2 串行扩展(1)——SPI总...
   1049播放
   06:21
   [99] 6.2 串行扩展(1)——SPI总...
   607播放
   06:20
   [100] 6.2 串行扩展(1)——SPI总...
   924播放
   06:04
   [101] 6.2 串行扩展(1)——SPI总...
   563播放
   06:08
   [102] 6.2 串行扩展(1)——SPI总...
   632播放
   07:30
   [103] 6.2 串行扩展(1)——SPI总...
   942播放
   07:28
   [104] 6.2 串行扩展(2)——I2C总...
   1103播放
   05:50
   [105] 6.2 串行扩展(2)——I2C总...
   1339播放
   05:47
   [106] 6.2 串行扩展(2)——I2C总...
   620播放
   03:53
   [107] 6.2 串行扩展(3)——扩展I/...
   524播放
   06:22
   [108] 6.2 串行扩展(3)——扩展I/...
   741播放
   06:06
   [109] 6.2 串行扩展(3)——扩展I/...
   1336播放
   06:09
   [110] 6.3外部中断源的扩展
   972播放
   06:08
   [111] 7.1 模拟量输出通道设计(上)
   973播放
   05:29
   [112] 7.1 模拟量输出通道设计(下)
   1226播放
   05:27
   [113] 7.1 模拟量输出通道设计
   878播放
   08:41
   [114] 7.1 模拟量输出通道设计
   1175播放
   08:18
   [115] 7.1 模拟量输出通道设计(上)
   520播放
   05:22
   [116] 7.1 模拟量输出通道设计(下)
   1190播放
   05:19
   [117] 7.2 模拟量输入通道设计(1)(...
   679播放
   05:36
   [118] 7.2 模拟量输入通道设计(1)(...
   848播放
   05:32
   [119] 7.2 模拟量输入通道设计(1)
   1139播放
   05:35
   [120] 7.2 模拟量输入通道设计(1)
   546播放
   09:45
   [121] 7.2 模拟量输入通道设计(1)
   1253播放
   06:19
   [122] 7.2 模拟量输入通道设计(2)
   723播放
   07:29
   [123] 7.2 模拟量输入通道设计(2)(...
   1274播放
   05:01
   [124] 7.2 模拟量输入通道设计(2)(...
   1102播放
   05:06
   [125] 7.2 模拟量输入通道设计(2)(...
   648播放
   05:11
   [126] 7.2 模拟量输入通道设计(2)(...
   708播放
   05:12
   [127] 7.2 模拟量输入通道设计(2)
   646播放
   08:00
   [128] 7.3 数字量输入/输出通道设计
   919播放
   08:09
   [129] 8.1 键盘接口(上)
   559播放
   16:32
   [130] 8.1 键盘接口(中)
   943播放
   16:34
   [131] 8.1 键盘接口(下)
   626播放
   16:25
   [132] 8.2 LED数码管显示接口——...
   733播放
   10:42
   [133] 8.2 LED数码管显示接口——...
   666播放
   10:42
   [134] 8.2 LED数码管显示接口——...
   1285播放
   13:56
   [135] 8.2 LED数码管显示接口——...
   1014播放
   14:01
   [136] 8.2 LED数码管显示接口——...
   736播放
   12:03
   [137] 8.2 LED数码管显示接口——...
   1024播放
   12:07
   [138] 8.3 液晶显示器——LCD160...
   561播放
   11:49
   [139] 8.3 液晶显示器——LCD160...
   1126播放
   11:51
   [140] 8.3 液晶显示器——LCD160...
   700播放
   11:44
   [141] 8.3 液晶显示器——12864(...
   989播放
   11:14
   [142] 8.3 液晶显示器——12864(...
   1002播放
   11:21
   [143] 8.3 液晶显示器——12864(...
   865播放
   11:13
   [144] 9.1 通信基本知识
   612播放
   05:21
   [145] 9.2 串行通信总线标准(上)
   829播放
   05:24
   [146] 9.2 串行通信总线标准(下)
   809播放
   05:21
   [147] 9.3 通用串行总线(USB)
   1199播放
   04:24
   [148] 9.4 蓝牙技术
   1392播放
   09:00
   [149] 9.5 ZigBee技术
   1016播放
   08:30
   [150] 9.6 现场总线技术
   1318播放
   08:00
   [151] 9.7 双机通信应用设计实例
   777播放
   04:29
   [152] 10.1单片机应用系统的设计方法(...
   1173播放
   07:26
   [153] 10.1单片机应用系统的设计方法(...
   1486播放
   07:26
   [154] 10.2系统抗干扰的设计方法(上)
   1507播放
   06:45
   [155] 10.2系统抗干扰的设计方法(下)
   999播放
   06:51
   [156] 10.2系统抗干扰的设计方法(上)
   549播放
   06:45
   [157] 10.2系统抗干扰的设计方法(下)
   540播放
   06:49
   [158] 10.2系统抗干扰的设计方法
   1106播放
   08:03
   [159] 10.2系统抗干扰的设计方法(上)
   779播放
   05:15
   [160] 10.2系统抗干扰的设计方法(下)
   1263播放
   05:13
   [161] 10.3 典型应用系统的设计(上)
   716播放
   05:15
   [162] 10.3 典型应用系统的设计(下)
   624播放
   05:17
   [163] 10.3 典型应用系统的设计(上)
   1002播放
   06:38
   [164] 10.3 典型应用系统的设计(下)
   599播放
   06:37
   [165] 10.3 典型应用系统的设计(上)
   650播放
   06:10
   [166] 10.3 典型应用系统的设计(下)
   960播放
   06:13
   为你推荐
   09:37
   2.1GPIO初始化,Stc单片机...
   3008播放
   16:01
   18-7-4AT89S51单片机的...
   1435播放
   08:55
   【七天学会单片机】单片机的命名规则
   3655播放
   09:51
   【开发板介绍及使用】单片机最小系统
   650播放
   15:31
   单片机中断系统 实战环节(下)
   1203播放
   06:46
   1.1 程序与软件 &1.2 软件...
   1609播放
   08:05
   16.Log插桩调试smali代码
   872播放
   11:13
   1.4 动动手 —— 编写和运行一...
   1.8万播放
   04:00
   Java开发工具(Eclipse中...
   773播放
   06:53
   6.2Xmind软件使用方法
   1362播放
   11:14
   linux:虚拟机安装及cent...
   1476播放
   10:23
   千锋软件测试教程:9.19.文件操...
   1488播放