APP下载
反馈
R语言第7周_分类算法,线性判别法,贝叶斯分类器,决策树(1)(上)
862 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(62)
   自动播放
   [3] R语言第2周_R的数据可视化,各种...
   1501播放
   14:59
   [4] R语言第2周_R的数据可视化,各种...
   1089播放
   15:09
   [5] R语言第2周_R的数据可视化,各种...
   1270播放
   11:01
   [6] R语言第2周_R的数据可视化,各种...
   1154播放
   11:06
   [7] R语言第2周_R的数据可视化,各种...
   1110播放
   11:13
   [8] R语言第3周_随机变量,密度函数,...
   724播放
   07:27
   [9] R语言第3周_随机变量,密度函数,...
   1301播放
   07:28
   [10] R语言第3周_随机变量,密度函数,...
   1486播放
   11:56
   [11] R语言第3周_随机变量,密度函数,...
   1344播放
   12:17
   [12] R语言第3周_随机变量,密度函数,...
   1394播放
   12:01
   [13] R语言第3周_随机变量,密度函数,...
   882播放
   12:26
   [14] R语言第3周_随机变量,密度函数,...
   1058播放
   12:46
   [15] R语言第4周_多元线性回归模型(1...
   723播放
   06:38
   [16] R语言第4周_多元线性回归模型(2...
   1425播放
   09:18
   [17] R语言第4周_多元线性回归模型(2...
   783播放
   09:23
   [18] R语言第4周_多元线性回归模型(3...
   856播放
   10:54
   [19] R语言第4周_多元线性回归模型(3...
   847播放
   10:58
   [20] R语言第4周_多元线性回归模型(4...
   1429播放
   13:18
   [21] R语言第4周_多元线性回归模型(4...
   773播放
   13:20
   [24] R语言第6周_MINE方法,apr...
   1025播放
   11:42
   [25] R语言第6周_MINE方法,apr...
   1495播放
   11:57
   [26] R语言第6周_MINE方法,apr...
   929播放
   11:41
   [27] R语言第6周_MINE方法,apr...
   684播放
   10:52
   [28] R语言第6周_MINE方法,apr...
   1458播放
   11:01
   [29] R语言第7周_分类算法,线性判别法...
   862播放
   待播放
   [30] R语言第7周_分类算法,线性判别法...
   1390播放
   12:35
   [31] R语言第7周_分类算法,线性判别法...
   988播放
   08:44
   [32] R语言第7周_分类算法,线性判别法...
   1045播放
   08:54
   [33] R语言第8周_分类算法,神经网络,...
   698播放
   10:13
   [34] R语言第8周_分类算法,神经网络,...
   571播放
   10:13
   [35] R语言第8周_分类算法,神经网络,...
   658播放
   10:29
   [36] R语言第8周_分类算法,神经网络,...
   611播放
   14:30
   [37] R语言第8周_分类算法,神经网络,...
   1288播放
   14:50
   [38] R语言第8周_分类算法,神经网络,...
   1347播放
   06:31
   [39] R语言第8周_分类算法,神经网络,...
   532播放
   06:52
   [40] R语言第9周_聚类算法_层次聚类法...
   546播放
   11:18
   [41] R语言第9周_聚类算法_层次聚类法...
   1086播放
   11:41
   [42] R语言第9周_聚类算法_层次聚类法...
   948播放
   11:23
   [43] R语言第9周_聚类算法_层次聚类法...
   1178播放
   14:06
   [44] R语言第9周_聚类算法_层次聚类法...
   1177播放
   14:17
   [45] R语言第9周_聚类算法_层次聚类法...
   842播放
   14:08
   [46] R语言第10周_聚类算法_基于密度...
   1137播放
   13:47
   [47] R语言第10周_聚类算法_基于密度...
   616播放
   13:45
   [48] R语言第10周_聚类算法_基于密度...
   1087播放
   10:35
   [49] R语言第10周_聚类算法_基于密度...
   752播放
   10:51
   [50] R语言第11周_主成分分析(1)(...
   1254播放
   11:09
   [51] R语言第11周_主成分分析(1)(...
   693播放
   11:29
   [52] R语言第11周_主成分分析(2)(...
   646播放
   10:39
   [53] R语言第11周_主成分分析(2)(...
   1432播放
   11:00
   [54] R语言第11周_主成分分析(3)(...
   1105播放
   08:29
   [55] R语言第11周_主成分分析(3)(...
   886播放
   08:33
   [56] R语言第11周_主成分分析(4)(...
   1265播放
   11:07
   [57] R语言第11周_主成分分析(4)(...
   1107播放
   11:10
   [58] R语言第12周_因子分析(2)(上...
   1299播放
   12:00
   [59] R语言第12周_因子分析(2)(下...
   980播放
   12:09
   [60] R语言第12周_因子分析(3)(上...
   1074播放
   10:29
   [61] R语言第12周_因子分析(3)(中...
   1258播放
   10:44
   [62] R语言第12周_因子分析(3)(下...
   1010播放
   10:44
   为你推荐
   06:36
   5.3BERT中文预训练模型-pa...
   641播放
   14:34
   随机变量及数字特征(上)
   2213播放
   05:41
   3.4典型算法-2(下)
   1014播放
   16:26
   软件之灵魂——算法(上)
   5.0万播放
   00:15
   【思享汇(上集):拥抱变化是一种世...
   2.2万播放
   15:59
   物场模型与ARIZ算法(中)
   1957播放
   03:12
   线面积分计算的各种方法
   1664播放
   10:42
   【中南大学公开课:人工智能PK人类...
   6765播放
   11:51
   指鹿为马之幼儿版(下)
   1337播放
   02:12
   057 6.11常用图表-树状图
   2666播放
   06:19
   7.1 程序设计方法 - 计算思维
   2.5万播放
   02:27
   【可汗学院公开课:算术与代数预备课...
   11.1万播放
   15:35
   【上海交通大学公开课:数学之旅】函...
   12.1万播放
   14:59
   军事问题数学建模(下)
   4159播放