APP下载
反馈
[3.6.1]--特殊方程组迭代法的收敛性研究(下)
1223 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(117)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--1.1数值分析研...
   2330播放
   06:31
   [2] [1.1.1]--1.1数值分析研...
   1378播放
   06:28
   [3] [1.2.1]--1.2误差的来源...
   827播放
   06:48
   [4] [1.2.1]--1.2误差的来源...
   1494播放
   06:53
   [5] [1.3.1]--1.3有效数字
   581播放
   08:15
   [6] [1.4.1]--1.4数值计算中...
   982播放
   05:43
   [7] [1.4.1]--1.4数值计算中...
   969播放
   05:42
   [8] [1.5.1]--1.5数值计算中...
   943播放
   08:24
   [9] [1.6.1]--1.6数值计算中...
   1321播放
   07:31
   [10] [2.1.1]--2.1顺序Gau...
   1312播放
   06:50
   [11] [2.2.1]--2.2顺序Gau...
   1294播放
   09:01
   [12] [2.3.1]--2.3列主元Ga...
   1390播放
   06:41
   [13] [2.3.1]--2.3列主元Ga...
   1032播放
   06:39
   [14] [2.4.1]--2.4Gauss...
   1141播放
   07:37
   [15] [2.5.1]--2.5直接三角分...
   1182播放
   05:11
   [16] [2.5.1]--2.5直接三角分...
   1547播放
   05:08
   [17] [2.6.1]--2.6直接三角分...
   1460播放
   07:32
   [18] [2.8.1]--2.8追赶法
   964播放
   09:05
   [19] [2.9.1]--向量的范数及常用...
   1086播放
   08:29
   [20] [2.10.1]--范数的等价性
   1073播放
   09:04
   [21] [2.11.1]--矩阵的范数及常...
   1187播放
   05:47
   [22] [2.11.1]--矩阵的范数及常...
   917播放
   05:50
   [23] [2.12.1]--谱半径的定义及...
   1025播放
   07:35
   [24] [2.13.1]--线性方程组的固...
   787播放
   06:42
   [25] [2.13.1]--线性方程组的固...
   824播放
   06:40
   [26] [2.14.1]--条件数的定义及...
   579播放
   05:50
   [27] [2.14.1]--条件数的定义及...
   913播放
   05:57
   [28] [2.15.1]--事后误差估计和...
   1172播放
   09:08
   [29] [3.1.1]--迭代法的基本思想
   625播放
   09:26
   [30] [3.2.1]--Jacobi和G...
   1359播放
   06:37
   [31] [3.2.1]--Jacobi和G...
   1338播放
   06:42
   [32] [3.3.1]--逐次超松弛迭代法...
   1110播放
   05:40
   [33] [3.4.1]--迭代法的收敛性
   1494播放
   08:09
   [34] [3.5.1]--迭代法收敛的充分...
   1276播放
   07:52
   [35] [3.6.1]--特殊方程组迭代法...
   1235播放
   05:33
   [36] [3.6.1]--特殊方程组迭代法...
   1223播放
   待播放
   [37] [4.1.1]--非线性方程简介(...
   725播放
   05:23
   [38] [4.1.1]--非线性方程简介(...
   669播放
   05:26
   [39] [4.2.1]--二分法(1)(上...
   1447播放
   06:40
   [40] [4.2.1]--二分法(1)(下...
   1207播放
   06:36
   [41] [4.3.1]--二分法(2)
   1245播放
   09:30
   [42] [4.4.1]--简单迭代法的构造...
   1157播放
   05:12
   [43] [4.4.1]--简单迭代法的构造...
   1316播放
   05:17
   [44] [4.5.1]--收敛性分析的几何...
   1165播放
   07:53
   [45] [4.6.1]--收敛条件的证明(...
   1499播放
   08:15
   [46] [4.6.1]--收敛条件的证明(...
   646播放
   08:23
   [47] [4.7.1]--局部收敛性
   1270播放
   08:12
   [48] [4.8.1]--收敛阶的定义
   1366播放
   09:54
   [49] [4.9.1]--p阶收敛的迭代法
   952播放
   08:09
   [50] [4.10.1]--加速的迭代法
   559播放
   09:59
   [51] [4.11.1]--牛顿迭代法(1...
   1124播放
   05:56
   [52] [4.11.1]--牛顿迭代法(1...
   563播放
   05:56
   [53] [4.12.1]--牛顿迭代法(2...
   1046播放
   06:12
   [54] [4.13.1]--牛顿下山法
   1428播放
   06:59
   [55] [4.14.1]--牛顿迭代法的变...
   866播放
   05:08
   [56] [4.14.1]--牛顿迭代法的变...
   659播放
   05:08
   [57] [4.15.1]--求重根的牛顿迭...
   1089播放
   05:04
   [58] [4.15.1]--求重根的牛顿迭...
   1409播放
   05:01
   [59] [5.1.1]--5.1插值问题的...
   1335播放
   06:03
   [60] [5.1.1]--5.1插值问题的...
   1087播放
   06:01
   [61] [5.2.1]--5.2Lagra...
   766播放
   08:29
   [62] [5.2.1]--5.2Lagra...
   1264播放
   08:27
   [63] [5.3.1]--5.3Lagra...
   1127播放
   08:34
   [64] [5.3.1]--5.3Lagra...
   1179播放
   08:32
   [65] [5.4.1]--5.4差商的定义...
   988播放
   05:52
   [66] [5.4.1]--5.4差商的定义...
   867播放
   05:49
   [67] [5.5.1]--5.5Newto...
   1353播放
   09:04
   [68] [5.6.1]--5.6分段Lag...
   1061播放
   07:16
   [69] [5.6.1]--5.6分段Lag...
   599播放
   07:13
   [70] [5.7.1]--5.7分段Her...
   1311播放
   09:47
   [71] [5.7.1]--5.7分段Her...
   1353播放
   09:44
   [72] [5.8.1]--5.8三次样条插...
   1093播放
   05:39
   [73] [5.8.1]--5.8三次样条插...
   604播放
   05:47
   [74] [5.9.1]--5.9三次样条插...
   1007播放
   05:25
   [75] [5.9.1]--5.9三次样条插...
   1127播放
   05:31
   [76] [5.10.1]--5.10三次样...
   1051播放
   09:37
   [77] [5.11.1]--5.11数据拟...
   1348播放
   05:42
   [78] [5.11.1]--5.11数据拟...
   844播放
   05:40
   [79] [5.12.1]--5.12数据拟...
   803播放
   06:38
   [80] [5.12.1]--5.12数据拟...
   1245播放
   06:35
   [81] [6.1.1]--数值积分的基本概...
   1196播放
   08:14
   [82] [6.2.1]--求积公式的代数精...
   961播放
   07:10
   [83] [6.2.1]--求积公式的代数精...
   1248播放
   07:09
   [84] [6.3.1]--插值型数值求积公...
   1408播放
   06:11
   [85] [6.3.1]--插值型数值求积公...
   952播放
   06:18
   [86] [6.4.1]--Newton-C...
   1081播放
   05:10
   [87] [6.4.1]--Newton-C...
   943播放
   05:12
   [88] [6.5.1]--复化求积公式(上...
   1441播放
   05:46
   [89] [6.5.1]--复化求积公式(下...
   1083播放
   05:50
   [90] [6.6.1]--复化求积公式的应...
   1008播放
   09:19
   [91] [6.7.1]--Romberg求...
   599播放
   07:54
   [92] [6.7.1]--Romberg求...
   1009播放
   07:54
   [93] [6.8.1]--正交多项式(上)
   1098播放
   06:48
   [94] [6.8.1]--正交多项式(下)
   554播放
   06:50
   [95] [6.9.1]--几个常用的正交多...
   501播放
   08:44
   [96] [6.10.1]--Gauss型求...
   907播放
   05:14
   [97] [6.10.1]--Gauss型求...
   1562播放
   05:16
   [98] [6.11.1]--几种Gauss...
   796播放
   06:23
   [99] [6.11.1]--几种Gauss...
   987播放
   06:20
   [100] [6.12.1]--差商型数值微分
   897播放
   09:32
   [101] [6.13.1]--插值型数值微分
   728播放
   08:10
   [102] [7.1.1]--一阶常微分方程初...
   626播放
   05:53
   [103] [7.2.1]--构造数值解法的基...
   613播放
   06:00
   [104] [7.2.1]--构造数值解法的基...
   1474播放
   06:04
   [105] [7.3.1]--改进的Euler...
   875播放
   08:52
   [106] [7.4.1]--差分公式的局部截...
   1544播放
   05:54
   [107] [7.4.1]--差分公式的局部截...
   1142播放
   05:53
   [108] [7.5.1]--构造单步高阶方法...
   1134播放
   06:35
   [109] [7.6.1]--Runge-Ku...
   884播放
   06:35
   [110] [7.7.1]--Runge-Ku...
   1431播放
   07:00
   [111] [7.8.1]--单步方法的收敛性...
   631播放
   06:27
   [112] [7.8.1]--单步方法的收敛性...
   703播放
   06:35
   [113] [7.9.1]--单步方法的收敛性...
   1486播放
   07:34
   [114] [7.10.1]--单步方法的稳定...
   1028播放
   07:00
   [115] [7.11.1]--单步方法的稳定...
   912播放
   07:44
   [116] [7.12.1]--线性多步方法
   1317播放
   08:15
   [117] [7.13.1]--线性多步方法(...
   1026播放
   08:17
   为你推荐
   11:04
   第28课 矩阵对策求解(上)
   1037播放
   07:18
   12-求解矩阵方程(下)
   1125播放
   06:05
   VZ3.19-卷积和的图解法(下)
   1146播放
   03:03
   多次幂求解,你应该如何应对
   1103播放
   10:24
   第四章:方程和不等式概述(中)
   1364播放
   12:01
   8.2.1 代入消元法解二元一次方...
   1700播放
   02:40
   概念4.4 用方程组的向量表示形式...
   698播放
   13:40
   【北京师范大学公开课:统计学导论】...
   1045播放
   34:10
   求方程组确定的隐函数的偏导
   767播放
   07:51
   10.齐次方程组【基础解系】(上)
   1439播放
   25:39
   4-4 方程组解的结构(下)
   1276播放
   13:23
   [复习]第8章 用方程组解决问题(...
   1534播放
   02:01
   学霸思维,轻松搞定复杂方程组问题!
   652播放