APP下载
反馈
5.1 硫及其化合物(1)(上)
1.8万 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(93)
   自动播放
   [1] 5.1 硫及其化合物(1)(上)
   1.8万播放
   待播放
   [2] 5.1 硫及其化合物(1)(中)
   1936播放
   12:18
   [3] 5.1 硫及其化合物(1)(下)
   1717播放
   12:05
   [4] 5.1 硫及其化合物(2)(上)
   2578播放
   12:31
   [5] 5.1 硫及其化合物(2)(中)
   1146播放
   12:32
   [6] 5.1 硫及其化合物(2)(下)
   1830播放
   12:28
   [7] 5.1 硫及其化合物(2)(上)
   2439播放
   12:31
   [8] 5.1 硫及其化合物(2)(中)
   695播放
   12:32
   [9] 5.1 硫及其化合物(2)(下)
   2244播放
   12:28
   [10] 5.1 硫及其化合物(3)(上)
   861播放
   11:30
   [11] 5.1 硫及其化合物(3)(中)
   819播放
   11:34
   [12] 5.1 硫及其化合物(3)(下)
   866播放
   11:26
   [13] 5.2 氮及其化合物(1)(上)
   1421播放
   11:15
   [14] 5.2 氮及其化合物(1)(中)
   950播放
   11:25
   [15] 5.2 氮及其化合物(1)(下)
   1568播放
   11:06
   [16] 5.2 氮及其化合物(3)(上)
   1896播放
   12:15
   [17] 5.2 氮及其化合物(3)(中)
   1220播放
   12:17
   [18] 5.2 氮及其化合物(3)(下)
   1599播放
   12:08
   [19] 5.2 氮及其化合物(3)(上)
   1148播放
   12:15
   [20] 5.2 氮及其化合物(3)(中)
   2040播放
   12:17
   [21] 5.2 氮及其化合物(3)(下)
   1426播放
   12:08
   [22] 5.2 氮及其化合物(4)(上)
   1299播放
   11:36
   [23] 5.2 氮及其化合物(4)(中)
   1051播放
   11:42
   [24] 5.2 氮及其化合物(4)(下)
   1538播放
   11:34
   [25] 5.3 化工生产中的重要非金属元素...
   1222播放
   11:56
   [26] 5.3 化工生产中的重要非金属元素...
   1050播放
   12:03
   [27] 5.3 化工生产中的重要非金属元素...
   900播放
   11:53
   [28] 6.1 化学反应与能量变化(1)(...
   2531播放
   11:33
   [29] 6.1 化学反应与能量变化(1)(...
   2162播放
   11:40
   [30] 6.1 化学反应与能量变化(1)(...
   1499播放
   11:31
   [31] 6.1 化学反应与能量变化(2)(...
   1978播放
   11:10
   [32] 6.1 化学反应与能量变化(2)(...
   1140播放
   11:16
   [33] 6.1 化学反应与能量变化(2)(...
   1614播放
   11:08
   [34] 6.1 化学反应与能量变化(2)(...
   1581播放
   11:10
   [35] 6.1 化学反应与能量变化(2)(...
   1138播放
   11:16
   [36] 6.1 化学反应与能量变化(2)(...
   1863播放
   11:08
   [37] 6.2 化学反应的速率与限度(1)...
   1740播放
   11:40
   [38] 6.2 化学反应的速率与限度(1)...
   1198播放
   11:47
   [39] 6.2 化学反应的速率与限度(1)...
   1258播放
   11:38
   [40] 6.2 化学反应的速率与限度(2)...
   959播放
   11:16
   [41] 6.2 化学反应的速率与限度(2)...
   909播放
   11:24
   [42] 6.2 化学反应的速率与限度(2)...
   1558播放
   11:13
   [43] 6.3 化学反应与能量 全章复习(...
   1577播放
   11:55
   [44] 6.3 化学反应与能量 全章复习(...
   1350播放
   11:56
   [45] 6.3 化学反应与能量 全章复习(...
   716播放
   11:55
   [46] 7.1 认识有机化合物(1)(上)
   2376播放
   11:30
   [47] 7.1 认识有机化合物(1)(中)
   1786播放
   11:31
   [48] 7.1 认识有机化合物(1)(下)
   1107播放
   11:24
   [49] 7.1 认识有机化合物(1)(上)
   1281播放
   11:30
   [50] 7.1 认识有机化合物(1)(中)
   884播放
   11:31
   [51] 7.1 认识有机化合物(1)(下)
   823播放
   11:24
   [52] 7.1 认识有机化合物(2)(上)
   1394播放
   12:03
   [53] 7.1 认识有机化合物(2)(中)
   1322播放
   12:08
   [54] 7.1 认识有机化合物(2)(下)
   1627播放
   11:55
   [55] 7.1 认识有机化合物(2)(上)
   1277播放
   12:03
   [56] 7.1 认识有机化合物(2)(中)
   1352播放
   12:08
   [57] 7.1 认识有机化合物(2)(下)
   714播放
   11:55
   [58] 7.1 认识有机化合物(3)(上)
   1291播放
   11:11
   [59] 7.1 认识有机化合物(3)(中)
   950播放
   11:11
   [60] 7.1 认识有机化合物(3)(下)
   1285播放
   11:10
   [61] 7.2 乙烯与有机高分子材料(1)...
   1974播放
   11:33
   [62] 7.2 乙烯与有机高分子材料(1)...
   979播放
   11:43
   [63] 7.2 乙烯与有机高分子材料(1)...
   914播放
   11:34
   [64] 7.2 乙烯与有机高分子材料(1)...
   1664播放
   11:33
   [65] 7.2 乙烯与有机高分子材料(1)...
   1409播放
   11:43
   [66] 7.2 乙烯与有机高分子材料(1)...
   1259播放
   11:34
   [67] 7.2 乙烯与有机高分子材料(2)...
   759播放
   11:48
   [68] 7.2 乙烯与有机高分子材料(2)...
   1350播放
   11:58
   [69] 7.2 乙烯与有机高分子材料(2)...
   671播放
   11:50
   [70] 7.3 乙醇与乙酸(1)(上)
   1407播放
   12:23
   [71] 7.3 乙醇与乙酸(1)(中)
   1383播放
   12:27
   [72] 7.3 乙醇与乙酸(1)(下)
   934播放
   12:18
   [73] 7.3 乙醇与乙酸(2)(上)
   1574播放
   12:16
   [74] 7.3 乙醇与乙酸(2)(中)
   1135播放
   12:20
   [75] 7.3 乙醇与乙酸(2)(下)
   923播放
   12:14
   [76] 7.3 乙醇与乙酸(3)(上)
   1214播放
   11:55
   [77] 7.3 乙醇与乙酸(3)(中)
   930播放
   12:00
   [78] 7.3 乙醇与乙酸(3)(下)
   958播放
   11:46
   [79] 7.5 有机化合物 全章复习(上)
   1023播放
   11:06
   [80] 7.5 有机化合物 全章复习(中)
   1411播放
   11:09
   [81] 7.5 有机化合物 全章复习(下)
   1564播放
   10:59
   [82] 8.1 自然资源的开发利用(1)(...
   883播放
   11:18
   [83] 8.1 自然资源的开发利用(1)(...
   1604播放
   11:18
   [84] 8.1 自然资源的开发利用(1)(...
   1115播放
   11:12
   [85] 8.1 自然资源的开发利用(1)(...
   1636播放
   11:18
   [86] 8.1 自然资源的开发利用(1)(...
   726播放
   11:18
   [87] 8.1 自然资源的开发利用(1)(...
   1059播放
   11:12
   [88] 必修第二册复习(上)
   975播放
   11:48
   [89] 必修第二册复习(中)
   1392播放
   11:57
   [90] 必修第二册复习(下)
   1098播放
   11:40
   [91] 高一综合复习(上)
   1140播放
   11:41
   [92] 高一综合复习(中)
   1777播放
   11:48
   [93] 高一综合复习(下)
   1505播放
   11:39
   为你推荐
   07:57
   【高中化学选修四-盐类水解基础】2...
   671播放
   07:51
   【高三化学总复习-必修一知识抢救计...
   555播放
   06:46
   12.3 重氮和偶氮化合物(下)
   1346播放
   06:50
   15铁和铁的重要化合物——色如渥丹...
   1325播放
   09:45
   2.6 各类化合物的紫外吸收(下)
   1184播放
   08:58
   Day19-10 其他生成式(下)
   656播放
   19:22
   【高中化学:元素化合物推断】元素化...
   532播放
   19:22
   学科知识与运用--2.2元素及其化...
   835播放
   36:01
   7.1 认识有机化合物(2)
   1.1万播放
   10:11
   专题5-1 糖类(下)
   1220播放
   06:14
   7.3 配位键与配位化合物(上)
   1365播放
   11:10
   第七章 有机化合物 认识有机化合物...
   1468播放
   07:06
   第四节 苷类化合物的概述、结构与分...
   1107播放
   33:36
   27. 醇和醚-3;羰基化合物制备...
   586播放