APP下载
反馈
7.2 CCA算法介绍 (下)
1203 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(91)
   自动播放
   [1] 1.1 课程综述1(上)
   4302播放
   05:34
   [2] 1.1 课程综述1(下)
   1661播放
   05:38
   [3] 1.2 课程综述2
   1920播放
   09:36
   [4] 1.3 基本内容
   1738播放
   09:49
   [5] 1.3 基本内容(上)
   1579播放
   06:01
   [6] 1.3 基本内容(下)
   1367播放
   05:58
   [7] 1.4 多元统计基础
   2239播放
   09:12
   [8] 1.4 多元统计基础(上)
   1140播放
   05:26
   [9] 1.4 多元统计基础(下)
   1122播放
   05:26
   [10] 2.1 数据清洗(上)
   1956播放
   05:59
   [11] 2.1 数据清洗(下)
   1038播放
   06:02
   [12] 2.2 数据预处理与特征提取(上)
   1277播放
   05:09
   [13] 2.2 数据预处理与特征提取(下)
   1582播放
   05:05
   [14] 2.3 主成分分析1(上)
   1915播放
   06:55
   [15] 2.3 主成分分析1(下)
   1266播放
   06:57
   [16] 2.4 主成分分析2(上)
   1618播放
   06:23
   [17] 2.4 主成分分析2(下)
   983播放
   06:22
   [18] 2.5 应用实例(上)
   1519播放
   05:52
   [19] 2.5 应用实例(下)
   1660播放
   05:53
   [20] 3.1 基本原理(上)
   878播放
   05:51
   [21] 3.1 基本原理(下)
   977播放
   05:51
   [22] 3.2 距离判别(上)
   1450播放
   05:53
   [23] 3.2 距离判别(下)
   973播放
   05:56
   [24] 3.3 fisher判别(上)
   1716播放
   06:20
   [25] 3.3 fisher判别(下)
   1533播放
   06:24
   [26] 3.4 贝叶斯判别(上)
   871播放
   08:34
   [27] 3.4 贝叶斯判别(下)
   1450播放
   08:33
   [28] 3.5 SVM(1)(上)
   978播放
   06:31
   [29] 3.5 SVM(1)(下)
   1413播放
   06:37
   [30] 3.6 SVM(2)(上)
   866播放
   06:53
   [31] 3.6 SVM(2)(下)
   634播放
   06:55
   [32] 4.1 基本概念(上)
   1537播放
   05:46
   [33] 4.1 基本概念(下)
   1487播放
   05:49
   [34] 4.2 最小二乘回归(上)
   1447播放
   06:24
   [35] 4.2 最小二乘回归(下)
   1083播放
   06:26
   [36] 4.3 岭回归(上)
   1654播放
   06:50
   [37] 4.3 岭回归(下)
   664播放
   06:53
   [38] 4.4 主元回归(上)
   868播放
   06:44
   [39] 4.4 主元回归(下)
   911播放
   06:43
   [40] 4.5 偏最小二乘(上)
   1448播放
   11:21
   [41] 4.5 偏最小二乘(下)
   1497播放
   11:27
   [42] 5.1 基本思想(上)
   1492播放
   05:35
   [43] 5.1 基本思想(下)
   981播放
   05:33
   [44] 5.2 相似性度量(上)
   1385播放
   06:00
   [45] 5.2 相似性度量(下)
   1307播放
   05:56
   [46] 5.3 K-means聚类算法(上...
   1192播放
   06:11
   [47] 5.3 K-means聚类算法(下...
   615播放
   06:15
   [48] 5.4 高斯混合模型(上)
   761播放
   06:43
   [49] 5.4 高斯混合模型(下)
   1182播放
   06:41
   [50] 6.1 基本内容(上)
   1342播放
   05:47
   [51] 6.1 基本内容(下)
   672播放
   05:46
   [52] 6.2 决策树算法(上)
   1928播放
   05:56
   [53] 6.2 决策树算法(下)
   1299播放
   06:01
   [54] 6.3 随机森林(上)
   1747播放
   06:56
   [55] 6.3 随机森林(下)
   1336播放
   07:04
   [56] 6.4 实例应用(上)
   745播放
   07:17
   [57] 6.4 实例应用(下)
   801播放
   07:13
   [58] 7.1 基本概念 (上)
   1540播放
   05:53
   [59] 7.1 基本概念 (下)
   690播放
   05:51
   [60] 7.2 CCA算法介绍 (上)
   998播放
   05:49
   [61] 7.2 CCA算法介绍 (下)
   1203播放
   待播放
   [62] 7.3 CCA算法拓展 (上)
   1310播放
   06:39
   [63] 7.3 CCA算法拓展 (下)
   1287播放
   06:38
   [64] 7.4 案例分析 (上)
   1494播放
   05:22
   [65] 7.4 案例分析 (下)
   1232播放
   05:18
   [66] 8.1 基本概念与结构发展 (上)
   1145播放
   07:20
   [67] 8.1 基本概念与结构发展 (下)
   1162播放
   07:17
   [68] 8.2 卷积神经网络(CNN) (...
   1479播放
   05:48
   [69] 8.2 卷积神经网络(CNN) (...
   1254播放
   05:50
   [70] 8.3 循环神经网络(RNN) (...
   1361播放
   06:38
   [71] 8.3 循环神经网络(RNN) (...
   552播放
   06:37
   [72] 8.4 应用实例 (上)
   867播放
   05:52
   [73] 8.4 应用实例 (下)
   1267播放
   05:51
   [74] 9.1 自编码器简介(上)
   1453播放
   06:10
   [75] 9.1 自编码器简介(下)
   962播放
   06:07
   [76] 9.2 去噪自编器(上)
   610播放
   06:19
   [77] 9.2 去噪自编器(下)
   1145播放
   06:17
   [78] 9.3 稀疏自编码器(上)
   1079播放
   06:01
   [79] 9.3 稀疏自编码器(下)
   1130播放
   06:01
   [80] 9.4 变分自编码器(上)
   901播放
   05:49
   [81] 9.4 变分自编码器(下)
   905播放
   05:55
   [82] 10.1 二手车交易价格预测(上)
   1631播放
   05:56
   [83] 10.1 二手车交易价格预测(下)
   1464播放
   05:59
   [84] 10.2 糖尿病的血糖预测(上)
   1111播放
   05:19
   [85] 10.2 糖尿病的血糖预测(下)
   1416播放
   05:17
   [86] 10.3 工业蒸汽量预测(上)
   1575播放
   05:35
   [87] 10.3 工业蒸汽量预测(下)
   1537播放
   05:37
   [88] 10.4 双盲降噪自编码器实现降噪...
   656播放
   06:04
   [89] 10.4 双盲降噪自编码器实现降噪...
   1508播放
   06:03
   [90] 10.5 心电数据分析(上)
   1264播放
   06:40
   [91] 10.5 心电数据分析(下)
   937播放
   06:44
   为你推荐
   06:39
   1.5 算法简介(上)
   1394播放
   06:22
   【电子科技大学公开课:数据结构与算...
   1146播放
   06:20
   [3]--图算法(二)(上)
   848播放
   06:38
   第2.2节几个常用算法(上)(上)
   1331播放
   08:28
   14.3_5.3提升算法(boos...
   2304播放
   03:49
   【慕尼黑工业大学公开课:面向对象的...
   1400播放
   05:41
   3.4典型算法-2(下)
   1044播放
   06:05
   【数据智能与应用】回归算法 上(上...
   807播放
   06:26
   【选】02-02.算法和算法评价1...
   972播放
   07:03
   串的模式匹配算法(下)
   1357播放
   02:39
   (四)算法的评价(5)
   1118播放
   18:03
   第32集[基本算法-递归](中)
   1173播放
   05:21
   【数据结构基础】算法及其基本特征
   1431播放