APP下载
反馈
4.13_HTTP的通信流程(下)
606 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(235)
   自动播放
   [1] 1.00_网络发展概述(上)
   2609播放
   07:17
   [2] 1.00_网络发展概述(下)
   1104播放
   07:15
   [3] 1.01_交换方式(上)
   793播放
   10:44
   [4] 1.01_交换方式(下)
   871播放
   10:46
   [5] 1.02_七层模型(上)
   1279播放
   09:55
   [6] 1.02_七层模型(下)
   1059播放
   09:52
   [7] 1.03_四层协议
   523播放
   09:50
   [8] 1.04_IP_TCP_UDP讲解...
   1096播放
   09:17
   [9] 1.04_IP_TCP_UDP讲解...
   880播放
   09:23
   [10] 1.05_网段地址和广播地址(上)
   925播放
   15:01
   [11] 1.05_网段地址和广播地址(中)
   1059播放
   15:06
   [12] 1.05_网段地址和广播地址(下)
   1346播放
   14:56
   [13] 1.06_课程回顾
   730播放
   04:40
   [14] 1.07_IP地址分类(上)
   1088播放
   12:25
   [15] 1.07_IP地址分类(下)
   1293播放
   12:23
   [16] 1.08_子网掩码
   1220播放
   07:43
   [17] 1.09_端口(上)
   1460播放
   13:35
   [18] 1.09_端口(下)
   1304播放
   13:38
   [19] 1.10_数据的封包解包流程(上)
   1370播放
   09:16
   [20] 1.10_数据的封包解包流程(下)
   1081播放
   09:22
   [21] 1.11_编程架构(上)
   714播放
   07:40
   [22] 1.11_编程架构(下)
   1439播放
   07:44
   [23] 1.12_大小端(上)
   1259播放
   10:31
   [24] 1.12_大小端(中)
   1181播放
   10:35
   [25] 1.12_大小端(下)
   760播放
   10:29
   [26] 1.13_课程回顾(上)
   1054播放
   10:45
   [27] 1.13_课程回顾(下)
   1376播放
   10:43
   [28] 1.14_字节序的特点(上)
   1234播放
   09:20
   [29] 1.14_字节序的特点(下)
   1345播放
   09:18
   [30] 1.15_大小端转换函数(上)
   779播放
   10:29
   [31] 1.15_大小端转换函数(下)
   1332播放
   10:26
   [36] 2.00_UDP编程的概述(上)
   1079播放
   06:46
   [37] 2.00_UDP编程的概述(下)
   1005播放
   06:51
   [38] 2.03_sendto发送案例(上...
   1256播放
   12:48
   [39] 2.03_sendto发送案例(下...
   1295播放
   12:50
   [40] 2.04_bind函数(上)
   848播放
   05:37
   [41] 2.04_bind函数(下)
   643播放
   05:38
   [42] 2.05_课堂回顾
   1286播放
   09:10
   [49] 3.00_课程回顾(上)
   1265播放
   06:05
   [50] 3.00_课程回顾(下)
   938播放
   06:04
   [51] 3.01_抓包工具的使用(上)
   1403播放
   12:40
   [52] 3.01_抓包工具的使用(中)
   978播放
   12:47
   [53] 3.01_抓包工具的使用(下)
   735播放
   12:38
   [54] 3.02_TFTP概述
   1416播放
   08:27
   [55] 3.03_TFTP协议(上)
   1094播放
   13:40
   [56] 3.03_TFTP协议(下)
   619播放
   13:42
   [57] 3.04_tftp带选项的描述(上...
   1197播放
   11:22
   [58] 3.04_tftp带选项的描述(中...
   1402播放
   11:27
   [59] 3.04_tftp带选项的描述(下...
   1281播放
   11:15
   [60] 3.05_tftp客户端(上)
   1359播放
   20:29
   [61] 3.05_tftp客户端(中)
   838播放
   20:31
   [62] 3.05_tftp客户端(下)
   847播放
   20:26
   [63] 3.06_tftp客户端(上)
   1230播放
   08:36
   [64] 3.06_tftp客户端(下)
   1391播放
   08:42
   [65] 3.07_广播的概述(上)
   1455播放
   13:04
   [66] 3.07_广播的概述(下)
   953播放
   13:01
   [67] 3.08_广播案例(上)
   1037播放
   08:59
   [68] 3.08_广播案例(下)
   1083播放
   09:01
   [69] 3.09_习题(上)
   513播放
   08:18
   [70] 3.09_习题(下)
   875播放
   08:21
   [71] 3.10_多播的概述(上)
   1468播放
   15:03
   [72] 3.10_多播的概述(中)
   740播放
   15:07
   [73] 3.10_多播的概述(下)
   1226播放
   15:04
   [74] 3.11_多播API(上)
   913播放
   05:40
   [75] 3.11_多播API(下)
   1493播放
   05:42
   [76] 3.12_多播组的案例(上)
   1138播放
   07:26
   [77] 3.12_多播组的案例(下)
   1025播放
   07:23
   [78] 4.00_tcp客户端(上)
   749播放
   15:20
   [79] 4.00_tcp客户端(中)
   624播放
   15:28
   [80] 4.00_tcp客户端(下)
   1390播放
   15:22
   [81] 4.01_tcp服务器概述(上)
   1042播放
   14:56
   [82] 4.01_tcp服务器概述(下)
   860播放
   14:59
   [83] 4.02_tcp服务器(上)
   1093播放
   14:33
   [84] 4.02_tcp服务器(下)
   831播放
   14:34
   [85] 4.03_TCP的三次握手(上)
   698播放
   12:56
   [86] 4.03_TCP的三次握手(下)
   830播放
   13:01
   [87] 4.04_四次挥手(上)
   761播放
   14:18
   [88] 4.04_四次挥手(下)
   833播放
   14:16
   [89] 4.06_tcp并发服务器(上)
   759播放
   20:01
   [90] 4.06_tcp并发服务器(中)
   957播放
   20:11
   [91] 4.06_tcp并发服务器(下)
   1363播放
   19:58
   [92] 4.07_端口复用(上)
   1408播放
   13:30
   [93] 4.07_端口复用(下)
   529播放
   13:32
   [94] 4.08_复习(上)
   950播放
   05:07
   [95] 4.08_复习(下)
   982播放
   05:13
   [96] 4.09_tcp并发服务器线程版本...
   1159播放
   07:57
   [97] 4.09_tcp并发服务器线程版本...
   765播放
   08:00
   [98] 4.10_TCP并发服务器进程实现...
   519播放
   07:39
   [99] 4.10_TCP并发服务器进程实现...
   1394播放
   07:43
   [100] 4.11_已连接套接字和客户端地址...
   1391播放
   07:43
   [101] 4.11_已连接套接字和客户端地址...
   1275播放
   07:42
   [102] 4.12_HTTP的概述(上)
   776播放
   13:21
   [103] 4.12_HTTP的概述(下)
   939播放
   13:26
   [104] 4.13_HTTP的通信流程(上)
   666播放
   09:51
   [105] 4.13_HTTP的通信流程(下)
   606播放
   待播放
   [106] 4.14_web服务器(上)
   1076播放
   24:03
   [107] 4.14_web服务器(中)
   779播放
   24:07
   [108] 4.14_web服务器(下)
   879播放
   24:02
   [109] 5.00_课程回顾(上)
   722播放
   09:16
   [110] 5.00_课程回顾(下)
   1495播放
   09:17
   [111] 5.01_packetTracer...
   847播放
   07:50
   [112] 5.01_packetTracer...
   1163播放
   07:46
   [113] 5.03_集线器(上)
   675播放
   15:49
   [114] 5.03_集线器(中)
   1362播放
   15:54
   [115] 5.03_集线器(下)
   1297播放
   15:41
   [116] 5.04_交换机(上)
   781播放
   08:10
   [117] 5.04_交换机(下)
   1079播放
   08:09
   [118] 5.05_交换机的概述(上)
   995播放
   11:46
   [119] 5.05_交换机的概述(下)
   821播放
   11:51
   [120] 5.06_路由器概述(上)
   1361播放
   10:04
   [121] 5.06_路由器概述(中)
   1373播放
   10:05
   [122] 5.06_路由器概述(下)
   751播放
   09:59
   [123] 5.07_路由器的工作过程(上)
   1416播放
   27:19
   [124] 5.07_路由器的工作过程(中)
   826播放
   27:22
   [125] 5.07_路由器的工作过程(下)
   1373播放
   27:17
   [129] 5.09_划分子网(上)
   738播放
   06:46
   [130] 5.09_划分子网(下)
   739播放
   06:45
   [131] 5.10_换分子网(上)
   1289播放
   08:55
   [132] 5.10_换分子网(下)
   1256播放
   08:57
   [133] 5.11_跨外网不同局域网通信(上...
   1418播放
   14:59
   [134] 5.11_跨外网不同局域网通信(下...
   845播放
   15:01
   [135] 5.12_跨外网不同局域网通信(上...
   1200播放
   05:50
   [136] 5.12_跨外网不同局域网通信(下...
   943播放
   05:47
   [140] 5.15_通信视频
   1404播放
   05:12
   [141] 6.01_报文的分析(上)
   1016播放
   19:44
   [142] 6.01_报文的分析(中)
   655播放
   19:53
   [143] 6.01_报文的分析(下)
   975播放
   19:43
   [144] 6.02_分析网络数据(上)
   1057播放
   19:55
   [145] 6.02_分析网络数据(中)
   629播放
   19:57
   [146] 6.02_分析网络数据(下)
   774播放
   19:52
   [147] 6.03_分析网络数据(上)
   577播放
   20:17
   [148] 6.03_分析网络数据(中)
   1034播放
   20:21
   [149] 6.03_分析网络数据(下)
   1441播放
   20:12
   [150] 6.04_混杂模式(上)
   643播放
   11:51
   [151] 6.04_混杂模式(下)
   662播放
   11:55
   [152] 6.05_arp报文(上)
   1108播放
   13:56
   [153] 6.05_arp报文(中)
   662播放
   14:00
   [154] 6.05_arp报文(下)
   1043播放
   13:51
   [155] 6.06_arp请求(上)
   593播放
   17:34
   [156] 6.06_arp请求(中)
   929播放
   17:36
   [157] 6.06_arp请求(下)
   663播放
   17:27
   [158] 6.07_arp攻击(上)
   1314播放
   20:44
   [159] 6.07_arp攻击(中)
   963播放
   20:51
   [160] 6.07_arp攻击(下)
   716播放
   20:38
   [161] 6.08_结构体的方式发送原始套接...
   983播放
   13:37
   [162] 6.08_结构体的方式发送原始套接...
   833播放
   13:43
   [163] 6.08_结构体的方式发送原始套接...
   671播放
   13:37
   [164] 6.10_ip报文头校验(上)
   814播放
   10:05
   [165] 6.10_ip报文头校验(中)
   1465播放
   10:10
   [166] 6.10_ip报文头校验(下)
   1160播放
   09:56
   [167] 6.11_udp报文封装(上)
   1064播放
   10:53
   [168] 6.11_udp报文封装(中)
   1284播放
   10:54
   [169] 6.11_udp报文封装(下)
   1175播放
   10:51
   [170] 6.12_飞秋欺骗(上)
   835播放
   18:56
   [171] 6.12_飞秋欺骗(中)
   654播放
   18:57
   [172] 6.12_飞秋欺骗(下)
   979播放
   18:53
   [175] 6.14_pcaploop以及过滤...
   719播放
   12:26
   [176] 6.14_pcaploop以及过滤...
   692播放
   12:30
   [177] 6.14_pcaploop以及过滤...
   991播放
   12:19
   [181] 7.00_BS课程框架概述(上)
   1182播放
   06:18
   [182] 7.00_BS课程框架概述(下)
   890播放
   06:20
   [183] 7.01_cs和bs的区别(上)
   1282播放
   05:12
   [184] 7.01_cs和bs的区别(下)
   1160播放
   05:18
   [185] 7.02_boa的自定义目录结构(...
   585播放
   13:33
   [186] 7.02_boa的自定义目录结构(...
   796播放
   13:34
   [187] 7.03_将boa_conf以及m...
   1439播放
   07:48
   [188] 7.04_ubuntux的服务器配...
   1153播放
   15:21
   [189] 7.04_ubuntux的服务器配...
   1215播放
   15:29
   [190] 7.04_ubuntux的服务器配...
   1040播放
   15:20
   [191] 7.05_html的概述(上)
   806播放
   11:14
   [192] 7.05_html的概述(中)
   508播放
   11:16
   [193] 7.05_html的概述(下)
   1166播放
   11:11
   [194] 7.06_文字标题(上)
   1059播放
   11:47
   [195] 7.06_文字标题(下)
   732播放
   11:45
   [196] 7.07_超链接(上)
   1336播放
   07:29
   [197] 7.07_超链接(下)
   934播放
   07:32
   [200] 7.09_input的密码框(上)
   1380播放
   09:19
   [201] 7.09_input的密码框(下)
   852播放
   09:21
   [202] 7.10_下拉列表框(上)
   731播放
   10:08
   [203] 7.10_下拉列表框(下)
   1195播放
   10:07
   [204] 7.11_js的概述(上)
   1148播放
   10:15
   [205] 7.11_js的概述(下)
   1121播放
   10:15
   [206] 7.12_js的函数(上)
   1344播放
   05:37
   [207] 7.12_js的函数(下)
   572播放
   05:40
   [208] 7.13_window对象(上)
   1169播放
   04:58
   [209] 7.13_window对象(下)
   559播放
   05:07
   [212] 7.15_js设置label以及i...
   1232播放
   09:18
   [213] 7.15_js设置label以及i...
   1413播放
   09:14
   [214] 7.16_下拉列表框(上)
   1098播放
   13:06
   [215] 7.16_下拉列表框(下)
   606播放
   13:12
   [216] 7.19_数学对象
   1271播放
   04:16
   [217] 7.20_string对象(上)
   801播放
   13:28
   [218] 7.20_string对象(下)
   920播放
   13:34
   [219] 7.21_全局函数(上)
   520播放
   05:32
   [220] 7.21_全局函数(下)
   1110播放
   05:36
   [221] 7.22_AJAX的概述(上)
   942播放
   10:46
   [222] 7.22_AJAX的概述(下)
   784播放
   10:52
   [223] 7.26_GET的同步方式(上)
   801播放
   06:13
   [224] 7.26_GET的同步方式(下)
   1218播放
   06:18
   [225] 7.28_web点灯(上)
   932播放
   14:25
   [226] 7.28_web点灯(下)
   1405播放
   14:24
   [227] 7.29_web点等(上)
   1291播放
   17:53
   [228] 7.29_web点等(中)
   1303播放
   17:51
   [229] 7.29_web点等(下)
   824播放
   17:47
   [230] 7.30_项目介绍(上)
   1318播放
   19:55
   [231] 7.30_项目介绍(中)
   852播放
   20:00
   [232] 7.30_项目介绍(下)
   1101播放
   19:47
   [233] 7.31_项目介绍(上)
   961播放
   25:57
   [234] 7.31_项目介绍(中)
   1125播放
   26:06
   [235] 7.31_项目介绍(下)
   807播放
   25:57
   为你推荐
   11:18
   信息安全对抗应用举例(上)
   1032播放
   13:47
   LTE是一场架构变革(中)
   924播放
   07:03
   16.组件Prop通信
   1129播放
   05:47
   6.4 局域网技术(上)
   1296播放
   06:17
   【懂点科学,就能向精确严肃靠近一点...
   931播放
   00:11
   兆龙互连:公司高速电缆及组件产品主...
   1374播放
   08:49
   通信原理_第十二讲_第6部分(上)
   1203播放
   03:28
   1_7_4_05_线程间通信
   1118播放
   06:37
   1_9_1_03_网络通信协议分类
   809播放
   08:48
   有的卫星90分钟就绕地球飞一圈,地...
   649播放
   08:00
   【AngularJS开源框架课程学...
   975播放
   07:21
   理解+调制
   3040播放
   15:31
   5-30 python模块的使用 ...
   577播放
   12:53
   3.15 SparkSQL的优化-...
   1498播放