APP下载
反馈
3-4 凹凸性与函数作图(上)
601 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(114)
   自动播放
   [1] 1-0 导引
   635播放
   06:00
   [2] 1-1 函数的极限
   1440播放
   05:04
   [3] 1-1 函数的极限
   1470播放
   09:28
   [4] 1-1 函数的极限
   818播放
   07:49
   [5] 1-1 函数的极限
   1179播放
   03:51
   [6] 1-1 函数的极限
   1279播放
   06:12
   [7] 1-1 函数的极限
   1375播放
   04:20
   [8] 1-2 函数极限的性质及运算法则
   1442播放
   03:26
   [9] 1-2 函数极限的性质及运算法则(...
   1568播放
   05:51
   [10] 1-2 函数极限的性质及运算法则(...
   1395播放
   05:52
   [11] 1-2 函数极限的性质及运算法则
   1422播放
   02:43
   [12] 1-2 函数极限的性质及运算法则
   688播放
   03:54
   [13] 1-2 函数极限的性质及运算法则
   1441播放
   04:07
   [14] 1-2 函数极限的性质及运算法则
   923播放
   04:50
   [15] 1-2 函数极限的性质及运算法则
   720播放
   08:43
   [16] 1-2 函数极限的性质及运算法则
   625播放
   03:58
   [17] 1-2 函数极限的性质及运算法则
   879播放
   06:40
   [18] 1-2 函数极限的性质及运算法则
   1312播放
   05:00
   [19] 1-3 函数的连续性
   1120播放
   06:16
   [20] 1-3 函数的连续性
   1099播放
   03:37
   [21] 1-3 函数的连续性
   956播放
   05:14
   [22] 1-3 函数的连续性
   694播放
   03:58
   [23] 1-3 函数的连续性
   833播放
   06:34
   [24] 1-3 函数的连续性
   1082播放
   06:18
   [25] 2-0 导引
   591播放
   06:18
   [26] 2-1 导数的概念
   1383播放
   04:06
   [27] 2-1 导数的概念
   570播放
   06:44
   [28] 2-1 导数的概念
   663播放
   02:34
   [29] 2-1 导数的概念
   1162播放
   05:27
   [30] 2-1 导数的概念
   974播放
   02:22
   [31] 2-2 求导法则
   1488播放
   05:09
   [32] 2-2 求导法则
   770播放
   03:24
   [33] 2-2 求导法则
   1280播放
   07:25
   [34] 2-2 求导法则
   1007播放
   06:14
   [35] 2-2 求导法则
   1357播放
   05:01
   [36] 2-2 求导法则
   1154播放
   03:35
   [37] 2-2 求导法则
   717播放
   03:13
   [38] 2-2 求导法则
   1111播放
   03:22
   [39] 2-2 求导法则
   690播放
   07:13
   [40] 2-3 微分
   1013播放
   04:59
   [41] 2-3 微分
   1051播放
   03:41
   [42] 2-3 微分
   694播放
   05:56
   [43] 2-3 微分
   560播放
   05:11
   [44] 3-0 导引
   1215播放
   03:37
   [45] 3-1 中值定理
   1214播放
   07:41
   [46] 3-1 中值定理(上)
   716播放
   05:03
   [47] 3-1 中值定理(下)
   580播放
   05:04
   [48] 3-1 中值定理
   884播放
   06:10
   [49] 3-1 中值定理(上)
   1356播放
   07:39
   [50] 3-1 中值定理(下)
   519播放
   07:41
   [51] 3-1 中值定理
   687播放
   09:26
   [52] 3-1 中值定理
   532播放
   03:52
   [53] 3-2 洛必达法则
   557播放
   06:45
   [54] 3-2 洛必达法则
   615播放
   06:32
   [55] 3-2 洛必达法则
   504播放
   09:28
   [56] 3-2 洛必达法则
   699播放
   08:23
   [57] 3-3 函数的单调性与极值(上)
   584播放
   05:39
   [58] 3-3 函数的单调性与极值(下)
   1094播放
   05:36
   [59] 3-3 函数的单调性与极值(上)
   619播放
   05:12
   [60] 3-3 函数的单调性与极值(下)
   737播放
   05:11
   [61] 3-3 函数的单调性与极值
   1082播放
   05:34
   [62] 3-4 凹凸性与函数作图(上)
   601播放
   待播放
   [63] 3-4 凹凸性与函数作图(下)
   739播放
   05:16
   [64] 3-4 凹凸性与函数作图
   1126播放
   08:44
   [65] 3-5 导数的经济学应用
   689播放
   08:46
   [66] 3-5 导数的经济学应用
   749播放
   09:49
   [67] 3-6 最优化问题
   703播放
   08:08
   [68] 4-0 导引
   658播放
   04:27
   [69] 4-1 定积分概念及基本性质
   914播放
   05:49
   [70] 4-1 定积分概念及基本性质
   704播放
   06:14
   [71] 4-1 定积分概念及基本性质
   1328播放
   07:06
   [72] 4-1 定积分概念及基本性质
   1184播放
   06:01
   [73] 4-1 定积分概念及基本性质
   1032播放
   06:36
   [74] 4-2 微积分基本定理
   927播放
   05:47
   [75] 4-2 微积分基本定理
   1460播放
   05:00
   [76] 4-2 微积分基本定理
   541播放
   05:20
   [77] 4-2 微积分基本定理
   1351播放
   04:56
   [78] 4-2 微积分基本定理
   530播放
   04:27
   [79] 4-2 微积分基本定理
   1014播放
   03:16
   [80] 4-2 微积分基本定理
   501播放
   05:27
   [81] 4-3 基本积分法
   1477播放
   05:52
   [82] 4-3 基本积分法
   732播放
   05:24
   [83] 4-3 基本积分法
   888播放
   04:56
   [84] 4-3 基本积分法
   508播放
   07:34
   [85] 4-3 基本积分法
   1088播放
   05:34
   [86] 4-3 基本积分法
   838播放
   07:03
   [87] 4-3 基本积分法
   749播放
   07:37
   [88] 4-3 基本积分法
   727播放
   05:25
   [89] 4-3 基本积分法
   1342播放
   06:03
   [90] 4-3 基本积分法
   692播放
   05:42
   [91] 4-4 定积分的近似计算
   844播放
   05:12
   [92] 4-5 反常积分
   708播放
   06:36
   [93] 4-5 反常积分
   1149播放
   06:02
   [94] 4-5 反常积分
   970播放
   07:39
   [95] 5-0 导引
   1297播放
   04:13
   [96] 5-1 定积分的微元法
   839播放
   03:20
   [97] 5-2 定积分在几何学中的应用
   1242播放
   08:51
   [98] 5-2 定积分在几何学中的应用
   1115播放
   05:35
   [99] 5-3 定积分在经济和管理中的应用
   1247播放
   05:09
   [100] 5-3 定积分在经济和管理中的应用
   927播放
   05:36
   [101] 5-4 定积分在概率中的应用
   942播放
   05:33
   [102] 6-1 Mathematica软件...
   1340播放
   10:19
   [103] 6-1 Mathematica软件...
   986播放
   10:22
   [104] 6-1 Mathematica软件...
   1327播放
   10:16
   [105] 6-2 函数极限的Mathemat...
   1455播放
   08:25
   [106] 6-2 函数极限的Mathemat...
   656播放
   08:24
   [107] 6-3 导数与微分的Mathema...
   1092播放
   08:28
   [108] 6-3 导数与微分的Mathema...
   971播放
   08:30
   [109] 6-4 函数极值的Mathemat...
   944播放
   10:39
   [110] 6-4 函数极值的Mathemat...
   1197播放
   10:37
   [111] 6-5 积分的Mathematic...
   800播放
   07:48
   [112] 6-5 积分的Mathematic...
   738播放
   07:51
   [113] 6-6 利用Mathematica...
   1071播放
   05:08
   [114] 6-6 利用Mathematica...
   1393播放
   05:08
   为你推荐
   14:36
   第12讲 用函数极限定义证题(下)
   587播放
   11:04
   1.3 凸集和凸函数(下)
   979播放
   08:19
   第2单元 逻辑函数的公式法化简(上...
   1213播放
   08:19
   1.3 差商的意义及 甲函数,乙函...
   2022播放
   16:46
   【微积分】多项式函数计算(中)
   602播放
   05:21
   2.1.2函数在一点的导数定义(下...
   954播放
   05:43
   1.2.3换元法(求函数值域)
   5525播放
   12:45
   初等函数的幂级数展开(上)
   1668播放
   06:51
   2.5与函数结合的含参问题(1)
   1738播放
   03:55
   第十讲 函数的多项式逼近(四)
   1925播放
   15:20
   【初等整数论】欧拉φ函数(上)
   1705播放
   07:27
   13.22-函数行列式(上)
   1030播放
   09:51
   【高等数学(上)】函数极限的运算(...
   954播放
   12:27
   【第7课】7幂函数和分式函数(一)...
   619播放