APP下载
反馈
2.10 系统调用和库函数(上)
1209 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(116)
   自动播放
   [1] 1.01 shell概述(上)
   1071播放
   08:30
   [2] 1.01 shell概述(下)
   527播放
   08:31
   [3] 1.02 shell脚本的定义与执...
   1440播放
   06:41
   [4] 1.02 shell脚本的定义与执...
   1317播放
   06:43
   [5] 1.03 自定义变量(上)
   1245播放
   05:31
   [6] 1.03 自定义变量(下)
   1120播放
   05:27
   [7] 1.04 环境变量(上)
   1259播放
   06:47
   [8] 1.04 环境变量(下)
   1155播放
   06:44
   [9] 1.05 预设变量(上)
   1221播放
   05:24
   [10] 1.05 预设变量(下)
   670播放
   05:28
   [11] 1.06 脚本变量的特殊用法(上)
   814播放
   07:31
   [12] 1.06 脚本变量的特殊用法(下)
   1306播放
   07:29
   [13] 1.07 条件测试语句之文件测试(...
   957播放
   07:09
   [14] 1.07 条件测试语句之文件测试(...
   633播放
   07:12
   [15] 1.10 条件测试语句之复合测试(...
   1374播放
   05:30
   [16] 1.10 条件测试语句之复合测试(...
   732播放
   05:36
   [17] 1.12 控制语句之case(上)
   1122播放
   05:59
   [18] 1.12 控制语句之case(下)
   1032播放
   06:04
   [19] 1.13 控制语句之for(上)
   1367播放
   07:53
   [20] 1.13 控制语句之for(下)
   914播放
   07:52
   [21] 1.17 shell函数(上)
   1408播放
   08:18
   [22] 1.17 shell函数(下)
   1313播放
   08:17
   [23] 2.02 系统调用概述(上)
   821播放
   07:06
   [24] 2.02 系统调用概述(下)
   1239播放
   07:09
   [25] 2.04 open函数1(上)
   710播放
   09:24
   [26] 2.04 open函数1(下)
   1398播放
   09:28
   [27] 2.05 open函数2(上)
   1112播放
   06:04
   [28] 2.05 open函数2(下)
   1412播放
   06:02
   [29] 2.06 close函数(上)
   515播放
   06:41
   [30] 2.06 close函数(下)
   644播放
   06:41
   [31] 2.07 write函数(上)
   762播放
   08:10
   [32] 2.07 write函数(下)
   1241播放
   08:17
   [33] 2.08 read函数(上)
   747播放
   08:49
   [34] 2.08 read函数(下)
   547播放
   08:57
   [35] 2.10 系统调用和库函数(上)
   1209播放
   待播放
   [36] 2.10 系统调用和库函数(下)
   1039播放
   05:08
   [37] 3.04 进程号(上)
   808播放
   09:38
   [38] 3.04 进程号(下)
   594播放
   09:36
   [39] 3.05 进程的创建--fork函...
   979播放
   11:18
   [40] 3.05 进程的创建--fork函...
   1299播放
   11:18
   [41] 3.06 进程的创建--fork函...
   1196播放
   08:06
   [42] 3.06 进程的创建--fork函...
   988播放
   08:11
   [43] 3.08 进程的等待(上)
   855播放
   11:34
   [44] 3.08 进程的等待(下)
   1200播放
   11:37
   [45] 3.09 进程的终止(上)
   731播放
   05:56
   [46] 3.09 进程的终止(下)
   995播放
   05:55
   [47] 3.11 进程的创建--vfork...
   619播放
   05:06
   [48] 3.11 进程的创建--vfork...
   1359播放
   05:03
   [49] 3.12 进程的替换(上)
   705播放
   11:48
   [50] 3.12 进程的替换(下)
   1402播放
   11:51
   [51] 4.01 进程间通信概述(上)
   704播放
   08:16
   [52] 4.01 进程间通信概述(下)
   681播放
   08:18
   [53] 4.02 信号的概述(上)
   819播放
   12:07
   [54] 4.02 信号的概述(下)
   948播放
   12:12
   [55] 4.03 kill函数(上)
   815播放
   07:19
   [56] 4.03 kill函数(下)
   541播放
   07:25
   [57] 4.04 alarm函数(上)
   1063播放
   05:14
   [58] 4.04 alarm函数(下)
   1207播放
   05:15
   [59] 4.08 signal函数(上)
   1021播放
   08:38
   [60] 4.08 signal函数(下)
   1379播放
   08:43
   [61] 4.09 可重入函数(上)
   671播放
   07:17
   [62] 4.09 可重入函数(下)
   790播放
   07:16
   [63] 4.10 信号集(上)
   778播放
   06:16
   [64] 4.10 信号集(下)
   519播放
   06:21
   [65] 5.01 无名管道概述(上)
   522播放
   05:27
   [66] 5.01 无名管道概述(下)
   698播放
   05:34
   [67] 5.02 无名管道的创建-pipe...
   830播放
   09:40
   [68] 5.02 无名管道的创建-pipe...
   1406播放
   09:39
   [69] 5.03 无名管道实现进程间通信(...
   1347播放
   06:15
   [70] 5.03 无名管道实现进程间通信(...
   1475播放
   06:19
   [71] 5.04 无名管道的读写规律(上)
   1258播放
   10:03
   [72] 5.04 无名管道的读写规律(下)
   571播放
   10:11
   [73] 5.06 文件描述符概述(上)
   724播放
   05:34
   [74] 5.06 文件描述符概述(下)
   1099播放
   05:31
   [75] 5.07 文件描述符的复制之dup...
   1438播放
   10:32
   [76] 5.07 文件描述符的复制之dup...
   838播放
   10:39
   [77] 5.08 文件描述符的复制之dup...
   892播放
   05:34
   [78] 5.08 文件描述符的复制之dup...
   1369播放
   05:35
   [79] 5.10 有名管道的创建(上)
   999播放
   05:59
   [80] 5.10 有名管道的创建(下)
   559播放
   06:06
   [81] 5.11 有名管道的基本读写操作(...
   887播放
   06:21
   [82] 5.11 有名管道的基本读写操作(...
   1128播放
   06:17
   [83] 5.12 有名管道实现进程间通信(...
   695播放
   06:28
   [84] 5.12 有名管道实现进程间通信(...
   749播放
   06:30
   [85] 5.13 有名管道的读写规律(上)
   1333播放
   12:29
   [86] 5.13 有名管道的读写规律(下)
   1260播放
   12:33
   [87] 6.01 消息队列概述之IPC对象...
   827播放
   05:29
   [88] 6.01 消息队列概述之IPC对象...
   518播放
   05:33
   [89] 6.02 消息队列概述(上)
   698播放
   08:55
   [90] 6.02 消息队列概述(下)
   1313播放
   08:56
   [91] 6.03 创建消息队列(上)
   824播放
   07:17
   [92] 6.03 创建消息队列(下)
   1381播放
   07:17
   [93] 6.04 发送消息(上)
   1127播放
   07:31
   [94] 6.04 发送消息(下)
   746播放
   07:34
   [95] 6.05 接收数据(上)
   1354播放
   09:31
   [96] 6.05 接收数据(下)
   701播放
   09:29
   [97] 7.05 使用共享内存实现读写操作...
   1456播放
   08:15
   [98] 7.05 使用共享内存实现读写操作...
   1444播放
   08:21
   [99] 8.04 线程的创建1(上)
   932播放
   07:43
   [100] 8.04 线程的创建1(下)
   1061播放
   07:47
   [101] 8.05 线程的创建2(上)
   1052播放
   07:27
   [102] 8.05 线程的创建2(下)
   1313播放
   07:26
   [103] 8.06 线程等待(上)
   1380播放
   07:30
   [104] 8.06 线程等待(下)
   1286播放
   07:27
   [105] 8.07 线程分离(上)
   994播放
   05:50
   [106] 8.07 线程分离(下)
   998播放
   05:49
   [107] 8.08 线程退出函数(上)
   798播放
   05:05
   [108] 8.08 线程退出函数(下)
   970播放
   05:12
   [109] 8.09 线程的取消(上)
   1323播放
   11:06
   [110] 8.09 线程的取消(下)
   510播放
   11:08
   [111] 8.10 线程退出清理函数(上)
   1391播放
   05:50
   [112] 8.10 线程退出清理函数(下)
   639播放
   05:57
   [113] 9.07 互斥锁的使用(上)
   699播放
   07:12
   [114] 9.07 互斥锁的使用(下)
   601播放
   07:17
   [115] 9.10 信号量的使用(上)
   743播放
   09:52
   [116] 9.10 信号量的使用(下)
   1130播放
   09:52
   为你推荐
   15:02
   47. 函数的嵌套调用和链式访问(...
   1306播放
   06:34
   5. 1 函数的定义调用与返回 -...
   2.5万播放
   09:55
   原始版08.Filter函数最强大...
   1359播放
   09:00
   51-静态变量与局部变量的对比及小...
   1031播放
   10:57
   day02——08 预定义变量(上...
   1391播放
   05:36
   7.18 js变量、数据类型、控制...
   1094播放
   06:03
   11 嵌套函数&匿名函数(下)
   754播放
   06:41
   158.尚硅谷_数组-算法:数组元...
   820播放
   08:12
   04_08_01_生成器函数(下)
   747播放
   05:43
   22_solidity函数关键字(...
   1325播放
   10:35
   6.1.1 计算和控制流:代码组织...
   578播放
   06:59
   VBA篇 S01E02.b.动态数...
   1311播放
   06:08
   S02E16.事件循环与协程函数必...
   581播放
   07:41
   24数组定义和使用(下)
   1080播放