APP下载
反馈
4.1Spark概述(上)
1494 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(83)
   自动播放
   [1] 1.1数据库的前世今生
   1279播放
   07:12
   [2] 1.2数据库的四个基本概念
   1360播放
   06:57
   [3] 1.3数据模型(上)
   1719播放
   07:21
   [4] 1.3数据模型(下)
   1424播放
   07:22
   [5] 1.4关系型数据库(上)
   787播放
   06:39
   [6] 1.4关系型数据库(下)
   783播放
   06:39
   [7] 1.4关系型数据库(上)
   902播放
   06:19
   [8] 1.4关系型数据库(下)
   1400播放
   06:17
   [9] 1.4关系型数据库(上)
   1192播放
   08:34
   [10] 1.4关系型数据库(下)
   1054播放
   08:32
   [11] 1.4关系型数据库(上)
   622播放
   06:56
   [12] 1.4关系型数据库(下)
   1077播放
   06:55
   [13] 1.5非关系型数据库(上)
   881播放
   08:48
   [14] 1.5非关系型数据库(下)
   1396播放
   08:48
   [15] 1.5非关系型数据库(上)
   754播放
   13:37
   [16] 1.5非关系型数据库(下)
   1213播放
   13:38
   [17] 1.6Hadoop与Hive(上)
   894播放
   09:34
   [18] 1.6Hadoop与Hive(下)
   1458播放
   09:39
   [19] 2.1数据类型与文件格式(上)
   1317播放
   07:22
   [20] 2.1数据类型与文件格式(下)
   1170播放
   07:26
   [21] 2.2Hive中的数据库
   936播放
   08:08
   [22] 2.3HiveQL创建、修改、删除...
   608播放
   07:00
   [23] 2.3HiveQL创建、修改、删除...
   1098播放
   07:05
   [24] 2.4HiveQL分区表
   1036播放
   07:52
   [25] 2.5加载和导出数据(上)
   1204播放
   06:13
   [26] 2.5加载和导出数据(下)
   513播放
   06:18
   [27] 2.6HiveQL查询语句(上)
   1085播放
   07:09
   [28] 2.6HiveQL查询语句(下)
   545播放
   07:07
   [29] 2.6HiveQL查询语句
   536播放
   09:09
   [30] 2.6HiveQL查询语句
   1444播放
   05:04
   [31] 2.6HiveQL查询语句(上)
   833播放
   06:41
   [32] 2.6HiveQL查询语句(下)
   733播放
   06:48
   [33] 2.6HiveQL查询语句(上)
   1486播放
   06:34
   [34] 2.6HiveQL查询语句(下)
   943播放
   06:33
   [35] 2.6HiveQL查询语句
   547播放
   06:34
   [36] 2.6HiveQL查询语句
   702播放
   07:10
   [37] 2.7HiveQL视图(上)
   1013播放
   08:46
   [38] 2.7HiveQL视图(下)
   817播放
   08:44
   [39] 3.1数据库模式设计(上)
   1296播放
   07:45
   [40] 3.1数据库模式设计(下)
   547播放
   07:42
   [41] 3.2数据库调优技巧(上)
   1189播放
   05:54
   [42] 3.2数据库调优技巧(下)
   1264播放
   06:00
   [43] 3.3数据压缩(上)
   848播放
   05:31
   [44] 3.3数据压缩(下)
   1062播放
   05:36
   [45] 3.4安全管理(上)
   1501播放
   06:12
   [46] 3.4安全管理(下)
   1176播放
   06:17
   [47] 3.5Zookeeper锁
   1197播放
   09:04
   [48] 4.1Spark概述(上)
   1494播放
   待播放
   [49] 4.1Spark概述(下)
   1431播放
   07:34
   [50] 4.2Spark编程模型(上)
   983播放
   07:31
   [51] 4.2Spark编程模型(下)
   1068播放
   07:34
   [52] 4.3数据挖掘系统设计(上)
   510播放
   08:45
   [53] 4.3数据挖掘系统设计(下)
   1289播放
   08:42
   [54] 4.4Spark MLlib(上)
   931播放
   07:43
   [55] 4.4Spark MLlib(下)
   1521播放
   07:40
   [56] 5.1数据预处理
   556播放
   08:20
   [57] 5.1数据预处理(上)
   976播放
   06:11
   [58] 5.1数据预处理(下)
   624播放
   06:08
   [59] 5.2分类模型(上)
   594播放
   06:07
   [60] 5.2分类模型(下)
   1483播放
   06:04
   [61] 5.2分类模型(上)
   984播放
   05:38
   [62] 5.2分类模型(下)
   1486播放
   05:43
   [63] 5.2分类模型
   1399播放
   06:39
   [64] 5.2分类模型(上)
   1223播放
   09:03
   [65] 5.2分类模型(下)
   1405播放
   09:08
   [66] 5.3聚类模型(上)
   755播放
   05:33
   [67] 5.3聚类模型(下)
   1081播放
   05:32
   [68] 5.3聚类模型
   1094播放
   06:50
   [69] 5.3聚类模型
   831播放
   08:22
   [70] 5.4回归模型(上)
   1219播放
   05:23
   [71] 5.4回归模型(下)
   1105播放
   05:25
   [72] 5.4回归模型
   1202播放
   07:39
   [73] 5.4回归模型(上)
   675播放
   05:33
   [74] 5.4回归模型(下)
   1391播放
   05:38
   [75] 5.5推荐模型
   781播放
   04:02
   [76] 5.5推荐模型(上)
   789播放
   06:31
   [77] 5.5推荐模型(下)
   862播放
   06:31
   [78] 5.5推荐模型
   1113播放
   07:07
   [79] 5.5推荐模型
   1158播放
   06:12
   [80] 5.6文本处理(上)
   1272播放
   07:02
   [81] 5.6文本处理(下)
   918播放
   06:59
   [82] 5.6文本处理
   714播放
   09:49
   [83] 5.6文本处理
   951播放
   06:47
   为你推荐
   02:35
   【哈尔滨工程大学:中国民族民间音乐...
   2480播放
   13:44
   【数据科学基础(Matlab)】8...
   995播放
   04:47
   【浙江大学公开课:人体体内的微观世...
   4356播放
   06:05
   【无机与分析化学(上)】定量分析概...
   803播放
   05:30
   【系统解剖学】1神经系统概述(下)
   1909播放
   09:14
   【铁路站场及枢纽】第1章 概述(下...
   843播放
   11:32
   2.1 操作系统概述(上)
   3818播放
   08:53
   第十二章苔藓植物门概述(上)
   1353播放
   06:03
   3.1 蕨类植物概述(下)
   1541播放
   01:21
   【马丁教你PS】本章概述
   809播放
   10:12
   11-1-色谱法概述(上)
   1384播放
   03:32
   【【狂神说Java】多线程详解】多...
   563播放
   08:37
   [4.1.1]--4.1《无产者和...
   1625播放
   07:53
   7.1 非线性问题概述(下)
   1061播放