APP下载
反馈
0-2 FORTRAN 语言简介(下)
1483 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(109)
   自动播放
   [3] 0-2 FORTRAN 语言简介(...
   960播放
   07:11
   [4] 0-2 FORTRAN 语言简介(...
   1483播放
   待播放
   [5] 1-0 代数方程及代数方程组的求解...
   1301播放
   03:56
   [6] 1-1 二分法(上)
   1140播放
   05:26
   [7] 1-1 二分法(下)
   1064播放
   05:32
   [8] 1-1 二分法
   1377播放
   08:32
   [9] 1-1 二分法
   696播放
   08:49
   [10] 1-1 二分法(上)
   834播放
   08:45
   [11] 1-1 二分法(下)
   1380播放
   08:43
   [12] 1-2 牛顿迭代法
   589播放
   06:43
   [13] 1-2 牛顿迭代法
   1194播放
   08:56
   [14] 1-2 牛顿迭代法
   1226播放
   06:39
   [15] 1-2 牛顿迭代法(上)
   1008播放
   08:47
   [16] 1-2 牛顿迭代法(下)
   1180播放
   08:45
   [17] 1-3 Gauss消去法
   1010播放
   05:03
   [18] 1-3 Gauss消去法(上)
   572播放
   06:03
   [19] 1-3 Gauss消去法(下)
   1113播放
   06:09
   [20] 1-3 Gauss消去法
   759播放
   04:51
   [21] 1-3 Gauss消去法(上)
   844播放
   06:13
   [22] 1-3 Gauss消去法(下)
   861播放
   06:17
   [23] 1-3 Gauss消去法
   655播放
   04:43
   [24] 1-4 Gauss-Seidel迭...
   850播放
   06:52
   [25] 1-4 Gauss-Seidel迭...
   668播放
   07:36
   [26] 1-4 Gauss-Seidel迭...
   675播放
   07:42
   [27] 1-4 Gauss-Seidel迭...
   1256播放
   06:09
   [28] 1-4 Gauss-Seidel迭...
   867播放
   08:38
   [29] 2-0 实验数据的拟合和模型参数的...
   1007播放
   07:44
   [30] 2-1 线性插值
   1098播放
   04:06
   [31] 2-1 线性插值(上)
   918播放
   05:39
   [32] 2-1 线性插值(下)
   1112播放
   05:44
   [33] 2-1 线性插值
   1146播放
   04:20
   [34] 2-1 线性插值
   1180播放
   07:49
   [35] 2-2 Lagrange插值
   857播放
   03:03
   [36] 2-2 Lagrange插值
   1241播放
   07:01
   [37] 2-2 Lagrange插值
   1031播放
   05:02
   [38] 2-2 Lagrange插值
   1058播放
   08:29
   [39] 2-2 Lagrange插值
   1267播放
   05:17
   [40] 2-3 一元线性回归分析及其推广
   704播放
   07:20
   [41] 2-3 一元线性回归分析及其推广(...
   657播放
   05:26
   [42] 2-3 一元线性回归分析及其推广(...
   888播放
   05:29
   [43] 2-3 一元线性回归分析及其推广
   1406播放
   05:22
   [44] 2-3 一元线性回归分析及其推广
   549播放
   03:53
   [45] 2-3 一元线性回归分析及其推广
   1488播放
   05:28
   [46] 2-3 一元线性回归分析及其推广(...
   574播放
   07:23
   [47] 2-3 一元线性回归分析及其推广(...
   762播放
   07:26
   [48] 2-4 多元回归分析及其推广
   735播放
   02:15
   [49] 2-4 多元回归分析及其推广(上)
   1277播放
   05:45
   [50] 2-4 多元回归分析及其推广(下)
   1385播放
   05:43
   [51] 2-4 多元回归分析及其推广
   1003播放
   09:27
   [52] 2-4 多元回归分析及其推广
   532播放
   03:58
   [53] 2-4 多元回归分析及其推广(上)
   1413播放
   09:09
   [54] 2-4 多元回归分析及其推广(下)
   807播放
   09:08
   [55] 2-4 多元回归分析及其推广
   519播放
   03:04
   [56] 2-5 数值微分
   938播放
   08:33
   [57] 2-5 数值微分(上)
   949播放
   05:51
   [58] 2-5 数值微分(下)
   1142播放
   05:57
   [59] 2-5 数值微分
   1417播放
   05:25
   [60] 2-5 数值微分(上)
   1463播放
   08:56
   [61] 2-5 数值微分(下)
   1319播放
   09:02
   [62] 3-0 数值积分与常微分方程的数...
   1109播放
   03:04
   [63] 3-1 梯形法
   1209播放
   09:38
   [64] 3-2 Simpson法
   561播放
   02:43
   [65] 3-2 Simpson法
   1076播放
   06:24
   [66] 3-2 Simpson法
   745播放
   05:01
   [67] 3-2 Simpson法
   858播放
   06:01
   [68] 3-3 离散点数据的积分
   1265播放
   03:04
   [69] 3-3 离散点数据的积分
   1257播放
   07:23
   [70] 3-3 离散点数据的积分(上)
   658播放
   07:13
   [71] 3-3 离散点数据的积分(下)
   777播放
   07:14
   [72] 3-3 离散点数据的积分(上)
   635播放
   06:32
   [73] 3-3 离散点数据的积分(下)
   579播放
   06:35
   [74] 3-4 常微分方程的数值解法——引...
   986播放
   05:45
   [75] 3-4 常微分方程的数值解法——引...
   1140播放
   05:45
   [76] 3-5 Euler法及其改进
   1086播放
   04:15
   [77] 3-5 Euler法及其改进
   768播放
   08:00
   [78] 3-5 Euler法及其改进
   1446播放
   02:58
   [79] 3-5 Euler法及其改进(上)
   1388播放
   05:42
   [80] 3-5 Euler法及其改进(下)
   848播放
   05:40
   [81] 3-6 Runge-Kutta法
   1311播放
   05:10
   [82] 3-6 Runge-Kutta法(...
   875播放
   07:44
   [83] 3-6 Runge-Kutta法(...
   1235播放
   07:48
   [84] 3-6 Runge-Kutta法
   1237播放
   06:27
   [85] 3-6 Runge-Kutta法(...
   886播放
   06:00
   [86] 3-6 Runge-Kutta法(...
   1204播放
   06:00
   [87] 4-0 本征值和本征向量——引言
   644播放
   06:56
   [88] 4-1 本征值和本征向量——问题提...
   665播放
   05:17
   [89] 4-1 本征值和本征向量——问题提...
   622播放
   05:23
   [90] 4-2 本征值和本征向量——方法原...
   1018播放
   09:41
   [91] 4-2 本征值和本征向量——方法原...
   1078播放
   09:37
   [92] 4-3 本征值和本征向量——应用示...
   699播放
   06:51
   [93] 4-3 本征值和本征向量——应用示...
   823播放
   06:55
   [94] 7-1 计算化学相关软件简介(上)
   1317播放
   11:31
   [95] 7-1 计算化学相关软件简介(下)
   914播放
   11:34
   [96] 7-2 Origin软件简介(上)
   878播放
   07:37
   [97] 7-2 Origin软件简介(下)
   1500播放
   07:43
   [98] 5-0 最优化方法——引言
   1242播放
   04:34
   [99] 5-1 单纯形法——方法原理(上)
   794播放
   09:16
   [100] 5-1 单纯形法——方法原理(下)
   825播放
   09:22
   [101] 5-2 单纯形法——应用示例(上)
   865播放
   08:40
   [102] 5-2 单纯形法——应用示例(下)
   1139播放
   08:42
   [103] 5-3 化工调优(上)
   1278播放
   05:43
   [104] 5-3 化工调优(下)
   931播放
   05:49
   [105] 6-1 化学中模拟简介(上)
   1385播放
   07:00
   [106] 6-1 化学中模拟简介(下)
   1273播放
   06:59
   [107] 6-2 分子动力学简介(上)
   1522播放
   07:08
   [108] 6-2 分子动力学简介(下)
   1059播放
   07:05
   [109] 8 课程总结
   1000播放
   04:47
   为你推荐
   05:58
   第14节:1.什么是自然语言处理?...
   574播放
   14:55
   【TED】生而为人的语言
   2.9万播放
   16:41
   6.2语言的发展(下)
   717播放
   14:59
   075.从C语言到C++(下)
   1346播放
   07:32
   SQL语言基础 - 4
   1462播放
   05:12
   【C语言入门教学视频】认识C语言(...
   874播放
   09:31
   《哲学速成》:语言和意义
   1178播放
   01:55
   如何学好任何一门语言?
   1562播放
   03:05
   你们喜欢的“爱的语言”是哪一种?
   651播放
   00:49
   Java语言基础(path和cla...
   876播放
   03:19
   面对他人语言攻击该怎么办呢?
   664播放
   05:26
   第2讲 文法和语言的形式定义(总时...
   1429播放
   02:05
   让我来,让我做,看看英语中的绅士语...
   1045播放